Çerez Örnek
canlı destek

Kanunlar

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
1475 sayılı İş Kanunu 
2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5682 sayılı Pasaport Kanunu
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
6245 sayılı Harcırah Kanunu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
7179 sayılı Askeralma Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ