Çerez Örnek
canlı destek

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (MÜLGA) GÖRÜŞLERİ

Devlet Personel Başkanlığı görüşlerinin yer aldığı Mütalaalar Özel Bülteni için Tıklayınız.

PERSONEL MEVZUATINA DAİR GÖRÜŞLER

A) ADAYLIK

1. Aday memurun KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün olduğu hk. (05/01/2011-2555)

2. Aday memurun Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Sınavını kazanması halinde naklen atanıp atanamayacağına ilişkin. (14.3.2001-21.bülten. 38. Sayfa)

3. Aday memur olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ilgilinin başka bir Kuruma mezkur Kanunun 92’nci maddesi çerçevesinde  atanmasının mümkün olup olmadığı hk. (12/03/2009-4632)

4. Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan memurun, daha önce  Dernekler Denetçi Yardımcısı unvanında aday memur olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (06/03/2009-3882)

5. Asaleti tasdik edildikten sonra mahkeme kararına istinaden ataması iptal edilen kişinin tekrar memuriyete atanması halinde ilgilinin adaylığa tabi tutulup tutulmayacağı hk. (13/5/2014-2264)

6. Hastalık izni süresinin adaylık süresinden sayılması ile hastalık izni sebebiyle adalık eğitimlerini tamamlayamayan aday memurun asalet tasdiki hk. (17/8/2016-4772)

7. Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin sürelerinin adaylık süresinin hesabında  sayılıp sayılmayacağı hk.(14/10/2015-6433)

8. Aday memur iken istifa eden ve yeniden aday memur olarak atanan personele ilişkin olarak, memuriyetten çekilmeden önceki adaylıkta geçirdiği sürelerin adaylığının kaldırılması için gereken sürenin hesabında sayılıp sayılamayacağı hk.(10/7/2015-4762)

9. Daha önce Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışan aday memurun, adaylık eğitimleri, yıllık izni, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında aday memur iken değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/03/2012-4876)

10. Okuma yazma bilmeyen aday memurun adaylık eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin. (4/6/2014-2768)

11. Temel eğitim sınavında başarısız olan ve kendisine tebligat yapılmasına karşın itirazda bulunmayan memurun görevine son verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/12/2015-7440)

12. Adaylık süresi içinde görevden uzaklaştırılan aday memurun asalet tasdikinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/6/2016-3653)

B) AKADEMİK PERSONEL

1. Öğretim elemanlarının olağanüstü hal döneminde çekilme usulü ile istifa etmiş öğretim elemanlarının Devlet memuru kadroları ile akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında,    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadığı hk.(07/02/2017-784)

2. Aday memurun, üniversiteye araştırma görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunmadığı hk.(7.12.1994- 11 sayılı bülten, 28. sayfa)

3. Öğretim elemanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asil memurluğa atanmaya ilişkin 58’inci maddesinin uygulanmayacağı hk.(26.9.1995-12.Bülten. 3. sayfa)

4. Devlet memurunun öğretim elemanı kadrolarına naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk.(14/3/2017-1533)

5. Türk soylu yabancıların üniversitede öğretim elemanı kadrolarına atanıp atanamayacağı hk.(24/11/2016-6846)

6. Üniversitede görev yapan memurlar ile öğretim elemanlarının aynı Üniversitede yahut başka bir üniversitede münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı veya 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atanıp atanmayacağı hususunda. (28.03.2019-2278)

C) İZİNLER

1. Öğretim üyesine 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (23/07/2013-11687)

2. Öğretim elemanlarının, aylıklı izinli ve aylıksız izinli olarak yurt dışında görevlendirilmeleri durumunda görevlendirilmelerinin bitimine müteakip yeniden görevlerine başlamaları halinde yıllık izin kullanabilecekleri hk. (19/01/2011-195)

3.  1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan öğretim elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık izinlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (10/7/2014-3512)

4. Eşi vali yardımcısı olarak görev yapan öğretim elemanına 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine istinaden izin verilip verilemeyeceği hk. (15.01.2016 – 240)

5. Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (17/3/2017-1627)

D) MALİ HAKLAR

1. Akademik kadroya atanmadan bu kadroya ait  ek gösterge, makam tazminatı ödemelerinden yararlanılamayacağı  hk. (07/06/2011-9733)

2. Aylıksız izin sürelerinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hk.(13/11/2014-6161)

3. Vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör unvanında geçen hizmet sürelerinin 2914 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde yer alan “profesörler (bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(24/2/2017-1285)

4. Doğum sebebiyle aylıksız izin sürelerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği ile söz konusu sürelerin makam tazminatına ilişkin sürede de dikkate alınıp alınmayacağı hk. (6/2/2017-757)

5. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38’inci maddesi uyarınca görevlendirilen, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti verilip verilemeyeceğine ilişkin.(23/1/2015-543)

E) İNTİBAK

1. Öğretim elemanı olarak görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetleri ile özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (A) bendinde yer alan hükümlerin uygulanmasının mümkün bulunup bulunmadığı hk.   (28/03/2013 – 4383)

2. Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapılan sürelerin öğretim elemanlarının  kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, görev aylığı ve emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(28/10/2016-6319)

3. Öğretim elemanının Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığı, görev aylığı ile emekli aylığının  tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı hk. (9/2/2017-848)

4. Vakıf üniversitesinde sigortalı olarak geçen hizmetlerin akademik personelin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.(2/3/2015-1468)

5. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmasını düzenleyen hükümlerin 2914 sayılı Kanuna tabi görev yapan öğretim elemanları hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hk.(9/5/2014-2179)

6. Akademik personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk.(26/12/2016-7545)

7. Üniversitesi Rektörlüğünde öğretim görevlisi kadrosuna 04/04/2008 tarihinde açıktan ataması yapılan …’ın 13/02/2001-02/07/2001 tarihleri Adalet Bakanlığında hakim olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğini, yardımcı doçent kadrosuna ise 17/05/2010 tarihinde atandığını belirterek, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin  yardımcı doçentler için belirlenen görev aylık derecesinin üstünde olması halinde  yapılacak işlem hk. (08/03/2013-2216)

8. Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Türk Vatandaşı olduktan sonra Profesör kadrosuna atanan personele, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir derece verilebilip verilmeyeceği hk. (10/02/2011-2047)

9. 5289 sayılı Kanun uyarınca bir dereceden yararlanan Devlet memurunun  2914 sayılı Kanuna tabi öğretim görevlisi ve okutman ile öğretim yardımcıları sınıfından herhangi bir kadroya atanması halinde söz konusu bir derecenin görev aylığının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.(8/9/2014-4773)

F) DİĞERLERİ

1. Öğretim üyesinin aylıksız izinde iken özel bir sağlık kurumunda sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hk.(24/01/2014-10585)

G) ASKERLİK

1. Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10’uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)

2. Askerlikten terhis olan memurun 657 sayılı Kanunun 83’üncü maddesine göre terhis tarihi günü göreve başlatılamayacağı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlatılması gerektiği hk. (3.3.1999-16 sayılı bülten, 15. sayfa)

3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine merkezi yerleştirme işlemi ile yerleştirilen ve bakaya kalmak suçunu işlediğine istinaden hakkında ceza soruşturması yapılan ilgilinin atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(19.08.2010-17079)

4. Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)

5. Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde  kamu kurum ve kuruluşları emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bir aday hakkında tesis edilecek işlem hk.( 05/04/2010-6766)

6. Devlet memuru iken çalışmakta olduğu kuruma bildirmeden muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere askere giden ilgilinin, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek için süresi içerisinde kurumuna başvurması halinde göreve başlatılması zorunluluğu hk. (20.06.1991-6.Sayılı Bülten.22.Sayfa)

H) ATANMA 

1. Herhangi bir kadroya dayalı olmaksızın 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16’ncı maddesine göre “sözleşmeli sanatçı” olarak istihdam edilen ve daha önceden memuriyeti bulunmayan kişinin Bakanlık teşkilatında genel müdür yardımcılığına atanamayacağı hk. (25.1.2000-18.Bülten.41.sayfa)

2. Kamu kurumunda sözleşmeli olarak görev yapan ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanların memur kadrosuna atanması hk.(02/06/2015-3722)

I ) BEKLEME SÜRESİ

1. İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği hk. (13/09/2010-19008)

2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi görev yapan personelin kendi isteğiyle görevden ayrılması halinde, memur kadrolarına atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olup olmadığı hk.(02/07/2013-10631)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları  hk. (01/10/2010-20497)

4. Devlet memuru olarak görev yapanların, yeni bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan farklı kurumdaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi durumunda bekleme süresine tabi olmadıklarına ilişkin.  (15923, 06/09/2005)

5. Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısı …..’nun görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağına ilişkin (27/12/2007-20660)

6. Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelin 399 sayılı Kaun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (5.4.2001-20 sayılı bülten, 25. sayfa)

7. Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda  (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk. (22/02/2011-1882)

8. Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda.(27/11/2013-23141)

9. Kendi isteği ile emekliye ayrılanların tekrar memuriyete atanmalarında, 657 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme sürelerine tabi olmadığı hk. (05.05.1992-7.Bülten.11.Sayfa)

İ) BAŞKA İŞ VE TİCARET YASAĞI

1. 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapan eğitim personelinin, özel öğretim kurumlarında görev alıp alamayacakları hk.(05/01/2012-24471)

2. Devlet memurlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun hükümleri uyarınca Kanunun amaç ve kapsamına uygun olan eğitim faaliyetlerinde görev alabileceklerine ilişkin (27/06/2008-11440)

3. Unvanları farklı Devlet memurlarından bazılarının hafta sonlarında, hafta içi mesai saatlerimde veya mesai saatleri dışında, resmi tatil günlerinde, izinli olunan veya ücretsiz izinli oldukları günlerde şirket, vakıf ve dernekler tarafından organize edilen veya dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri aracılığı ile düzenledikleri eğitim, seminer, çalıştay, proje, danışmanlık gibi faaliyetlerde eğitici sunucu, danışman gibi sıfatlar ile bedelli veya bedelsiz-gönüllü olarak görev alıp alamayacakları hakkında. (08/01/2013- 19348)

4. Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen vb. unvanlı memur kadrolarında görev yapan personelin mesai saatleri dışında ücretli ders verip veremeyeceği hk. ( 24/7/2015-4983)

5. Bakanlığınız emrinde ilköğretim okulu öğretmeni olarak görev yapan .. ’nin Türkiye Güreş Federasyonunca tertip edilen yağlı güreşlerde bir sözleşmeye taraf olmadan ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmeden, ancak mesai saatleri dışında sosyal bir faaliyet olarak yapmasına mani bir husus bulunmadığı hk. (04/07/2011-12566)

6. Bakanlığınız bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan …’ın mesleği dışında göreviyle ilgili olmayan konularda köşe yazarlığı yapmasının disiplin yönünden suç teşkil edip etmediği ve söz konusu eyleme yönelik disiplin cezası uygulanıp uygulanamayacağı hk. (31/05/2012-8276)

7. Devlet Memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği, bu hususun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğine ilişkin (16/10/2006-20104)

8. 657 sayılı Kanunda Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmadığına ilişkin 05/02/2007-1855)

9. Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

10. Devlet memurunun kızına ait şirketin işlerini vekaleten yürütmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil edip etmediği hk. (26/02/2013-904)

11. Devlet memurunun sportif karşılaşmalarda “Hakem” olarak görev alıp alamayacağı hk. (10/01/2013-20125)

12. Devlet memurunun Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne bağlı olarak sahnelenen tiyatro oyununda Misafir Sanatçı olarak görev almanın mümkün olup olmayacağı hk.(26/09/2013-18060)

13. Devlet Memurunun sanatsal bir faaliyette, sportif bir aktivitede veya bir reklam filminde yer alıp alamayacağı hk. (24/01/2014-17228)

14. Avukatlık ruhsatına sahip Devlet memurunun ebeveyni, eşi, çocukları, kardeşleri ile onların eşi ve çocuklarının, adli ve idari iş, işlem ve davalarında ücretsiz olarak avukatlıklarını üstlenip üstlenemeyeceği hk. (02/09/2013-14066)

15. Milli Eğitim Bakanlığında halen öğretmenlik görevi ile birlikte avukatlık mesleğini de yürütenlerin, adı geçen Bakanlık aleyhine açılan davalarda karşı tarafın vekili olarak avukatlık mesleğini icra edip edemeyecekleri hk.(25/02/2014-1313)

16. Devlet memurunun TRT Ankara Radyosu Radyo1 kuşağında yayınlanmak üzere milletvekillerinin konuk edileceği ve onlarla siyaset dışı yaşamlarının konuşulacağı bir program yapıp yapamayacağına ilişkin.(23/01/2014-197)

17. Müzik öğretmeni olarak görev yapan memurun Türk Sanat Müziği albümü yapma, bu eserlerle ilgili kliplerde oynama, televizyon ve radyo programlarına konuk olma, aynı yada başka il ve ilçelerde yapılacak olan etkinliklere katılabilmesi hususlarında.(21/01/2014-23850)

18. Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hususunda.(12/02/2014-506)

19. Polis memurlarının borsada hisse senedi alım satımı yapıp yapamayacağına ilişkin.(02/01/2014-24719)

20. Devlet memurunun aylıksız izin süresi içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hk. (12.05.2016-2951)

21. Dünya Bankası tarafından yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak görev alacak memura sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılmasının mümkün olup olmayacağı hk. ( 16/5/2014-2405)

22. Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağı hk. ( 28/4/2016-2570)

23. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan memurun, özel eğitim kurumlarında eğitici olarak ders vermesinin mümkün olup olmadığı hk. ( 24/7/2015-4966)

24. Aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların özel veya kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev alıp alamayacakları hk. (29/9/2016-5695)

25. Devlet memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına devretme yerine başka bir şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağı hk. (26/12/2016-7549)

26. Devlet memurunun, damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıp yapamayacakları, Birliğinize üye olup olamayacakları, Birliğinizin denetim ve yönetim kurullarında görev yapıp yapamayacakları ile Devlet memurlarının küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilmeleri halinde ne şekilde mal bildiriminde bulunacakları hususlarında.( 23/11/2016-6837)

27. Devlet memurunun mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi izinli olduğu zamanlarda figüranlık yapıp yapamayacağı hk.( 7/9/2016-5388)

28. Devlet memurunun ücret karşılığı heykel yapıp yapamayacağı hk. (14/6/2016-3593)

29. Kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceği hk. (17/3/2017-1652)

30. Devlet memurunun bir televizyon kanalında yayınlanacak olan tarih programında moderatörlük yapıp yapamayacağı hk. ( 10/01/2017-146)

31. Diyetisyen olan memurun mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği hk. (17/01/2017-308)

J) ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA ÇALIŞMA YASAĞI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99’uncu ve 100’üncü maddeleri gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatlarının (Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, PMYO, POMEM, PEM, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Kriminal Polis Lob. Müd.), günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatlerinin nasıl tespit edileceği hk.(24/07/2012-12386)

2. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatlerinin düzenlenmesi hususunda Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün talep edilip edilmeyeceği hk. (11/04/2012-5355)

3. Biyoloji öğretmeninin süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)

4. Memurun çalışma saatlerinin lisans öğrenimindeki ders programına göre belirlenemeyeceği hk.(16/05/2011-8571)

5. Hafta tatili günleri ile resmi tatil günlerinde hizmet içi eğitim seminerine katılan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca izin verilip verilemeyeceği hk. (17/07/2012-11827)

6. Koruma ve güvenlik memurlarının haftalık çalışma saatleri ile haftalık çalışma süresini aşan bir vardiyalı çalışmasının yapılması halinde verilecek izin hk. (22/01/2013-166)

7. Memura fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin kullanımı, ertesi yıla devredilmesi, tek seferde en fazla kaç gün kullanılacağı ile fazla çalışma ücreti hk. (01/02/2017-679)

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101’inci maddesinde yer alan “gece” kavramının tanımı hk. (08/02/2016-819)

9. Engelli memurun çalışma saatlerinin ne kadar olduğu ile başlangıç ve bitişinin belirlenmesi hk. (24/12/2015-7707)

10. % 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

11. Engelli aile bireyi bulunan memurun gece nöbetinden muaf tutulup tutulmayacağı hk (28/10/2016-6350)

12. Vardiyalı çalışma şekline göre görev yapan Devlet memurlarının süt izni kullandığı dönemde hafta sonu gündüz nöbetinde çalışıp çalışamayacağı hk.(02/06/2016-3754)

13. Vardiyalı olarak görev yapan Devlet memurlarının kullandığı yemek ve ihtiyaç molalarının çalışma süresinden sayılamayacağı ile hafta kavramının tanımı hk. (22/01/2016-370)

14. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan Devlet memurlarının mesaiye devam zorunluluğunun bulunup bulunmadığı  hk. (24/01/2014-23615)

15. Gebe veya emziren Devlet memurlarının çalışma saatleri hk. (01/10/2013-18503)

16. Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışanları kapsayıp kapsamadığı hk.(11/10/2013-19558)

K) ÇEKİLME

1. Çekilme talebinde bulunan memurun bu talebinden vazgeçmesi durumunda yapılacak işlem hk.(1.10.1998- 15 sayılı bülten, 31. sayfa)

2. Devlet memurunun çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için gerekli görevin kesintisiz 10 gün terk edilmesindeki sürenin hesabında hafta sonu tatil günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması gerektiği hk. (21.09.1999-17 sayılı Bülten-43. Sayfa)

3. Çekilen memurun ilişik kesme tarihi hk.(09/01/2015-115)

4. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle görevine gelemeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılamayacağı hk. (29/04/2016-2641)

5. Devlet memuru hakkında gaiplik kararı verilene kadar hizmet ilişkisinin askıda kabul edilmesi gerektiğine ilişkin.(31/10/2013-20710)

6. Aylıksız izin bitiminde görevine başlamayan memurun çekilmiş sayılması için 10 günlük sürenin geçmesine gerek olup olmadığı hk. (17/08/2016-4781)

7. Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10 uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)

8. Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)

9. Devlet memuru olarak görev yapmakta iken bir kez kendi isteğiyle, iki kez de mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden memurun tekrar memurluğuna dönüp dönemeyeceği hk. (27/08/2010-18427)

10. Öğretim elemanı olarak yapılan istifanın 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesinde belirtilen sınırlama kapsamında olup olmadığı hk.(02/01/2014-26005)

11. Kesintisiz 20 gün boyunca göreve gelmeyen memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.(06/05/2016-2804)

12. Mahkeme kararınca görevine iade edilen memurun görevine başlamaması halinde yapılacak işlem hk. (30/11/2016-6938)

13. Devlet memurunun olağanüstü hal döneminde çekilme usulü hk.(03/02/2017-720) MÜLGA

14. Devlet memurluğundan çıkarma istemli disiplin soruşturması sırasında memurun çekilme isteğinde bulunması hk. (08/02/2017-817)

15. Mazeretsiz ve kesintisiz olarak on gün göreve gelmeyen memurlar hakkında uygulanacak çekilme işlemleri hk. (13/02/2017-897)

L) DERS GÖREVİ

1. Devlet memurunun Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen LYS-LGS hafta sonu kursunda ders verip veremeyeceği hk. (26/01/2016-496)

2. Devlet memurunun özel sürücü kurslarında ücret karşılığında ders verip veremeyeceği ile halk eğitim müdürlüklerinde ve diğer özel kurumlarda hafta sonu sonları ve mesai saatleri haricinde ders verip veremeyeceği hk. (02/11/2016-6424)

3. Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında ders görevi verilemeyeceği hk.(23/03/2016-1844)

M) DİSİPLİN

1. Üniversitede yönetici kadrosunda görev yapan ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine istinaden Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edilen personelin görevine devam edip edemeyeceği hk. (02/07/2012-11354)

2. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolundaki hüküm gereğince görevinden alınıp alınamayacağı hk. (05/03/2015 – 1557)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin uygulanması bakımından Fakülte Sekreteri ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı kadrosuna denk olup olmadığı hs. (14/01/2013-19926)

4. Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardim Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarılan personelin tekrar Devlet memurluğuna atamasının yapılıp yapılmayacağı hk. (05/01/2012-23682)

5. Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin (18/01/2007-24466)

6. 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğuna ilişkin (25/11/2008-21757)

7. Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren bir fiil işleyen ancak geçmiş yıllardaki sicilleri olumlu bulunduğundan bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılan personelin itirazının uygulanan aylıktan kesme cezasına göre değerlendirilmesi gerektiği hk.  (29/01/2013-344)

8. Disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının disiplin kurulları tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda memurun bu cezaya da itiraz hakkının bulunup bulunmadığı hk. (15/04/2014 – 1787)

9. Disiplin ve yüksek disiplin kurullarının bir derece hafif olan cezanın uygulanmasına karar verip veremeyeceği hk.(03/03/2017 – 1390)

10. 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tekerrür” hükmünün uygulanmasında fiil karşılığı hafifletilerek verilen cezanın değil, disiplin cezasına konu fiil veya halin esas alınması gerektiği hk. (22.09.1999-17.Bülten.45.sayfa)

11. Bir suçtan dolayı adli mahkeme kararının Yargıtay’ca kesinleşmediği halde isteğiyle emekliye ayrılan veya meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilenler hakkında sonradan kesinleşen adli mahkeme kararına göre 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 5 inci fıkrası delaletiyle 98 inci maddesi gereğince işlem yapılabileceği hk. (16.5.2000-19.Bülten.18. sayfa)

12. 6111 sayılı Kanun öncesi usulüne göre ve yetkili makam (merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar) tarafından verilmiş olan takdirnamelerin 6111 sayılı Kanun sonrası  657 sayılı Kanunun 122 nci madde gereğince üstün başarı belgesi verilmesinde dikkate alınamayacağı ile takdirnamelerin özlük dosyasına işlenip işlenmeyeceği hk.(25/07/2013-10709)

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk. (01/11/2013-14905)

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre düzenlenen başarı belgelerinde bulunması gereken kurum logosunun belge verilen memurun bağlı olduğu kuruma mı yoksa imza makamının bağlı olduğu kuruma mı ait olması gerektiği hakkında.(01/11/2013-13319)

15. Tedviren görevlendirilen personelin disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı hk. (10/07/2013-5443)

16. Bakanlık Müşaviri kadrolarında olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürü kadrolarına vekaleten atanan personel hakkında disiplin işlemlerinin yürütülmesinde ve yetkili disiplin amirinin/kurulunun tespitinde vekalet edilen kadronun esas alınması gerektiği hk.( 20/10/2015 / 6550)

17. Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının başkan ve üyelerinin belirlenmesi hk.  (07/10/2016 – 5966)

18. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşu olan bir kurumun Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesinde onay merciinin belirlenmesi hk. ( 10.03.2016 / 1546)

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince başlatılan disiplin soruşturması sürecinde, memurların geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin hangi somut ölçüt ve belgelere dayandırılacağı, başarılı olarak nitelendirilecek ve başarı belgesi ya da ödül almaya layık görülecek personelin tespit edilmesi sürecinde, personelin çalıştığı kurumdaki amirlerin Kaymakamlık makamına öneride bulunma yetkisinin olup olmadığı, ödül veya başarı belgesi bulunmayan memurlar hakkında bir derece hafif disiplin cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında. (27.06.2016 / 3866)

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki;”Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,” hükmünde yer alan “bir yılda” ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiği hk.  (08/07/2014 – 3433)

21. Kesintisiz olarak 20 gün boyunca işe gelmeyen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi hükmü kapsamında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk. ( 06.05.2016 / 2804)

22. Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hk. (31.10.2016  – 6351)

23. Naklen başka bir kuruma atanan bir memur hakkında önceki kurumunda işlemiş olduğu bazı fiilleri sebebiyle açılan disiplin soruşturması neticesinde “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile tecziyesi önerilmesi halinde ilgili hakkında hangi görev yerindeki disiplin amir ve kurullarının yetkili olduğu ile hangi unvanının dikkate alınacağı hk. ( 04/11/2015 – 6775)

24. Disiplin soruşturması devam ederken görev yeri değiştirilen memur hakkında disiplin yönünden getirilen teklifin, soruşturmaya konu olan fiili işlediği tarihte görevde bulunduğu kurumdaki disiplin amiri tarafından mı yoksa yeni görev yerindeki disiplin amiri tarafından mı değerlendirileceği hk. (30/12/2015-7885)

N) EMEKLİLERİN YENİDEN İSTİHDAMI

1. Memur olarak görev yapmakta iken emekli olan kişinin yeniden memur olarak atanıp atanmayacağı hk.(6/1/2017-80)

2. Özel banka sandığından emekli olan kişinin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.(24/06/2016-3857)

3. Vazife malulü aylığı alan kişinin memur kadrosuna atanıp atanmayacağı hk. (19/04/2016-2415)

4. Jandarma Genel Komutanlığı emrinde uzman jandarma olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin memur olarak atanıp atanmayacağı hk. (23/03/2017-1724)

5. Milli Savunma Bakanlığı emrinde devlet memuru olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin Devlet memuriyetine atanıp atanamayacağı hk. (07/04/2017-2088)

6. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kıdemli Başçavuş olarak görev yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94/b maddesi gereğince re’sen emekli edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulan ilgilinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışabilmesinin  mümkün olup olmadığı hk. (26. 06.2013-9603)

7. 65 yaşını doldurmuş olanların yaygın eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.(7/10/2016-5984)

O) GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun uyarınca yapılan geçici görevlendirmenin Başkan onayıyla yapılıp yapılmayacağı hk. . (05/11/2010-20994)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasına  göre yapılan geçici süreli görevlendirme süresinin bir yılda altı ayı geçemeyeceği hk. (04/05/2011-7513)

3. Devlet memurlarının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri, Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında söz konusu Kurumların teşkilat kanunlarında yer alan hükümlerine istinaden yapılan görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hk. (26/04/2011-6632)

4. Aday memurun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin (09/10/2007-17191)

5. Aday memurların başka bir kurumda geçici süreli görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk.. (06/12/2012- 18986)

6. Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilebileceği hk. (19.Bülten-39. Sayfa)

7. 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince istenilmesi gereken Devlet Personel Başkanlığının görüşünün hangi kurum tarafından talep edileceği ve talep yazısında ayrıntılı olarak gerekçe bildirilmesi hk. (07/10/2016 – 5975)

8. 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve beş yıl nakil yasağına tabi olan personelin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında geçici olarak görevlendirilmesi hk. (02.04.2015 – 2229)

Ö) GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

1. Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/04/2009-5638)

2. İşlediği bir suçtan dolayı hakkında adli soruşturma yürütülen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan memurun yargılanması neticesinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi ve görevine iade edilmesi  halinde görevden uzaklaştırıldığı dönemde maaşından kesilen 1/3 bölümünün geri ödenip ödenemeyeceği hk. (6/9/2016-5363)

3. Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceği hk. (10/11/2016-6621)

4. Teşebbüs müfettişlerinin, bağlı ortaklıklarda görevli personeli görevden uzaklaştırma yetkisinin bulunup bulunmadığı hk .( 17/01/2018- E.429 )

P) HAKLAR VE YASAKLAR

1. Denetimi altındaki teşebbüsten menfaat sağlama niteliğinde bir faaliyet yerine getirmemesi hükmünün uygulamasına ilişkin (23/10/2008-19059)

2. 5. dereceli memur kadrosunda olup, kazanılmış hak aylığı 2/2 olan personelin yeşil pasaport alıp alamayacağı hk. (14/11/2013-21520)

R) İKİNCİ GÖREV 

1. Belediyede Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan personele aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilemeyeceği ve bu suretle “Avukat” kadrosunun ikinci görev olarak verilmesine ve ikinci görev aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı hk. (21.06.1999-17 sayılı bülten, 4. sayfa)

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği hk. (22.1.1996- 13 sayılı bülten, 11. sayfa)

3. Şef kadrosunda görev yapan memura, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Üniversitede avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceğine  ilişkin. (08.06.2006/9227)

4. Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’rsquo; unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık görevinin verilip verilemeyeceğine ilişkin (29/03/2007- 5106)

5. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının müdür yardımcılığı görevine ikinci görevle atanıp atanamayacakları hk. (28/06/2013- 7974)

6. Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir edilen ücretleri almalarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mümkün bulunduğu hk. (22.3.1999-16.Bülten. 29.Sayfa)

7. Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Harita Mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmediği hk. (29/01/1988-2.Bülten. 7. Sayfa)

8. Mühendis kadrosunda istihdam edilen ilgiliye aynı kurum içerisinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (24.6.1996-13. Bülten. 60.Sayfa)

9. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan tabibin 657 sayılı Kanun kapsamına giren bir kurumda tabiplik görevini ikinci görev olarak deruhte edemeyeceği hk. (08.04.1992-7.sayılı Bülten. 9.Sayfa)

10. Boş bulunan 2 inci derecedeki tabip karosuna ait görevin, aynı kurumda 3 üncü derece tabip kadrosunda çalışan bir personele ikinci görev olarak verilmesinin uygun olmayacağı hk. (30.04.1993-8.Bülten.7.Sayfa)

11. Devlet memurunun işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, ilave ödeme yapılıp yapılmayacağı hk. (14/01/2016-163)

12. ‘Mali Hizmet Müdürü ve Muhasebe Müdürü’ olan memura, ‘Muhasebe Hizmetleri ve Muhasebe Yetkilisi’ görevinin ikinci görev olarak verilip verilmeyeceği hk. (22/05/2015-3431)

13. Genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapan personele sınıfının dışında mühendis olarak ikinci görev verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/7/2014-3440)

14. Devlet memurunun TÜBİTAK tarafından yürütülen proje kapsamında proje danışmanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği hk.(26/08/2016-5080)

15. Belediyelerde veteriner hekim olarak görev yapan Devlet memurunun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde valiliklerce görevlendirilmeleri halinde bu görevlendirmelerin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamında ikinci görev olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ücret verilip verilmeyeceği hk. (12/05/2016-2953)

S) BİR DERECE İLERLEMESİ

1. Hizmet sınıfı değişen ve 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü uyarınca derece ve kademe ilerlemesi verilmeyen Devlet memuruna 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun uygulanarak 1 derece verileceğine ilişkin. (11939,  11/07/2005)

2. Vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunmaması  veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaması sebebiyle ilgili personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacağı hk.     (17.10.2003-23. Bülten 43.sayfa)

3. 4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceğine ilişkin. (25/10/2007-17553)

4. 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/01/2005 tarihinde muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin.(29/06/2007- 10857)

5. 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde iken memur kadrosuna atanan ve 5289 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde sözleşmeli personel olan ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hk.  (05.07.2013-10983)

6. Seçimlere katılmak ürere görevinden istifa eden, bilahare seçimleri kazanamayarak yeniden göreve dönenlere 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 İnci maddesi hükmünden yararlanamayacağı hk. (30.12.1991-6.Sayılı Bülten. 43. Sayfa)

7. Devlet memuru iken 2000 yılında görevine son verilen ve 5525 sayılı Kanun ile yeniden memur kadrosuna atanan personele 5289 sayılı Kanun uyarınca bir derece verilip verilemeyeceği hk. (21/07/2014-3780)

8. Hakim adayı olarak atanmadan önce muvazzaf askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren ve 15.01.2016 tarihi itibariyle yedek subaylığı devam eden personele toplu sözleşme hükmü gereğince 1 derece verilip verilmeyeceği hk. (06.09.2016-5284)

9. Yürürlükteki Toplu Sözleşmenin 28 inci maddesi gereğince ilave bir derecenin, 15/01/2016 tarihinde 657 sayılı Kanuna göre görevden uzaklaştırılmış bulunan memurlara ne zaman uygulanması gerektiği hk. (26/05/2016-3215)

10. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kurumunuza naklen atanan ilgilinin 5289 sayılı Kanun gereğince bir derece verilmesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(21/10/2014-5703)

Ş) 8 YILA BİR KADEME İLERLEMESİ

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması hk. (08/02/2012-24649)

2. 25/02/2011 tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan personele 2011 yılı terfileri yapılırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişiklikten önceki 37 nci maddesi hükmünün mü yoksa mezkur Kanunun geçici 36 ncı maddesinin (B) bendi hükmünün mü uygulanması gerektiği hususunda. (24/04/2013-5869)

3. Üniversitede uzman (akademik) kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna atanan personelin uzman olarak görev yaptığı 2005-2013 yılları arasındaki sicil raporlarının 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü çerçevesinde dikkate alınıp alınmayacağı hK. (07/03/2014-1040)

4. 657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü bendinin uygulanmasına ilişkin görüş. (05/11/2013-20587)

5. Askerlik veya aylıksız izin sebebiyle sicil raporlarının düzenlenmemesi veya  6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası alınması halinde 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile aynı Kanunun Geçici 36 ncı maddesinin (C) fıkrası hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı hususunda. (03/03/2014-888)

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerektiği ile disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarihin esas alınacağı hususunda. (07/03/2014-1034)

7. Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hk.  (18.08.2016-4871)

8. 2011 yılı ve sonrasında bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanan Bakanlığınız personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemelerinin ne zaman yapılacağı hk. (13.07.2016-4158)

9. 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları sicil notu ortalamasının 90 puan üzeri olan ve mahalli idareler seçimleri sonucunda belediye başkanı olan kişinin, 2014 yılında tekrar memur olarak  göreve başlaması halinde söz konusu 5 yıllık sicil notunun  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.(10/03/2017-1510)

10. Aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (03/02/2017-739)

11. 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile 37 nci maddesinin koşulları sağlaması halinde beraber uygulanabileceği hk.(02/07/2015-4539)

T) HİZMET DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Memuriyetten çekilmiş sayılan personelin açıktan atanması durumunda, daha önce memuriyette geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hk. (16/10/2012-15766)

2. Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği hk. .(28.01.2009/24024)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak geçen hizmetlerinin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (16.02.2016-979)

4. Bakanlığınızda hukuk müşaviri olarak görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline göre sözleşmeli statüde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin kazılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (29/12 /2011-23873)

5. Kurumunuz memurlarından ….in “memur”, …ın ise “mühendis” görev unvanıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştıklarını belirten ve ilgililerin söz konusu hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (25/04/2011-8536)

6. 4046 sayılı Kanunun 22 maddesi gereğince atanan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” (C/1) maddesi ile aynı Kanunun 68/B maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinin belirlenmesinde sadece sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesinin gerektiği hk.     (28.02.2003-23. Bülten 8. sayfa)

7. Devlet memurlarının özel sektörde ve serbest olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin  (09/10/2006-18771)

8. Hizmet değerlendirilmesine ilişkin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih hk. (31/12/2007-21773)

9. 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendinin sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağına ilişkin (23/09/2008-16782)

10. Mühendis unvanında görev yapan personelin,  daha önce işçi statüsünde arazi formeni olarak yürüttüğü hizmetlerin inşaat mühendisi unvanına sahip bir personelin yürütmesi gereken teknik bir hizmet olarak değerlendirilmesi halinde söz konusu unvanda yürütülen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği hk.(03.01.2013-19581)

11. Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin memuriyetten önce özel dershanede uzman öğretici olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (10.05.2013-7257)

12. Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanağı dışında başka bir kamu kurum veya kuruluşunda memuriyete girenlerin söz konusu hizmet sûrelerinin Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci fıkrası hükmüne göre değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (29.11.1995-12. sayılı Bülten.49.sayfa)

13. Kalkınma Ajansında iş kanununa tabi olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine atanan personelin, kalkınma ajansında görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin. (22.01.2013-20260)

14. 657 sayılı Kanuna tabi mühendis unvanlı kadroda görev yapan personelin memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (21/02/2014-650)

15. Çözümleyici, Programcı, Ekonomist, Grafiker, Sanat Tarihçisi ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapan memurların  memuriyet öncesi hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-1 inci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası gereğince ilave bir derece verilip verilmeyeceği hususunda. (12/03/2013-1122 )

16. Kara Kuvvetleri Komutanlığında piyade uzman çavuş olarak görev yapmakta iken vazife malulü olarak emekliye ayrılan, daha sonra 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında memur olarak göreve başlayan personelin, vazife malullüğü aylığı bağlanmadan önce geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebileceği hk.(07.09.2016-5390)

17. 4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışan hizmet süresinin; memurun ​kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/8/2014-4471)

18. Teknik Hizmetler sınıfında yer alan tekniker unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.  (05/12/2014-6780)

19. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin hizmetten sayılacak kısmı hk. (23/5/2014-2549)

20. Memurun daha önce Belediye Başkanı olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile daha önce özel sektörde geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi hk. (05/11/2015-6801)

21. Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan memurun memuriyetten önceki özel sektörde geçen mesleki hizmetlerinin belgelendirilmesi hk. ( 9/01/2015-111)

22. Genel İdare Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, memuriyet öncesi ücretli öğretmenlik ve  kadrosuz usta öğretici olarak geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylılıklarında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (10/03/2015-1741)

23. Taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (12/12/2016-7298)

24. Kültür daire başkanı unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak çalıştığı sigortalı hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (16/11/2015-6991)

25. Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile  68 inci maddesinin (B) fıkrası ile yıllık izne esas hizmet süresinin kapsamında  değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.  (6/2/2017-757)

26. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 4678 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli subay olarak geçen hizmetlerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/08/2015-5528)

27. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subaylıkta geçen süre ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi uzman erbaşlıkta geçen sürenin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ek göstergeleri hk. (22/11/2016-6802)

28. Uzman jandarma olarak geçen sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile üst öğrenim intibakı hk. (8/10/2017-5347)

29. Sınav neticesinde Devlet memurluğuna atanan personelin, öğretim görevlisi olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(15/10/2017-5492)

U) HİZMET SINIFI DEĞİŞİKLİĞİ İNTİBAKI

1. Mit Müsteşarlığına istihbarat uzman yardımcısı olarak atanan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A/8-a-b) ve (F) fıkraları gereğince giriş derece ve kademelerine bir derece eklenen ancak 2011 yılında 4. Sınıf istihbarat uzmanı olarak atandıklarında mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin (A/11) fıkrası gereğince haklarında bir derece yükselmesi uygulanmayan ve  başka bir kuruma … uzmanı olarak naklen atanan personele, adı geçen Kanunun 71 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk.(26.06.2013-8991)

2. Kazanılmış hak aylığında değerlendirilen hizmet sürelerinin memurun sınıf değiştirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 71 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince  geri alınıp alınmayacağı hk. (21/10/2009-17830)

3. Emniyet Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanan memurun 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca yapılacak intibak işlemi hk. (02/02/2015-779)

4. Hizmet sınıfı değişikliği neticesinde eski sınıfında kazandığı derece ve kademeye tekabül eden süreler kadar bekletilmekte iken yeniden eski sınıfına dönenler hakkında yapılacak intibak işlemine ilişkin. (06/05/2015-3021)

V) KARİYER MESLEKLERDE GÖREV YAPAN MEMURLARA BİR DERECE VERİLMESİ

1. Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan Müfettişlere 5335 sayılı Kanun uyarınca 657 sayılı Kanununun 36/A/11 inci maddesi hükmüne göre bir derece  verileceğine ilişkin  (30.12.2005/21636)

2. 5436 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Mali Hizmetler Uzmanı olarak atanan ….’in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 inci madde hükmünden yararlanamayacağına ilişkin (26/06/2008-11280)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 maddesi hükmü gereğince giriş derece kademesine bir derece eklenen Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısının yeterlilik sınavında başarılı olması halinde mezkur Kanunun 36/A-11 maddesi hükmü çerçevesinde ayrıca bir derece verilip verilemeyeceği hk. (12/03/2015-1839)

Y) ÜST DERECELİ KADROLARA ATANMA (68-B)

1. Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümünde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilmesine ilişkin (24/08/2006-17708)

2. Avukatlık stajında geçen sürenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belli derecelerdeki kadrolara atanabilmek için gerekli hizmet süreleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (08/06/2012-10781)

3. 217 sayılı KHK’nin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen açıktan vekil olarak çalışılan sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak atamalarda hizmet süresinin hesabında dikkate alınabileceği hakkında (8108,   01/06/2005)

4. 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi  gereğince derece yükselmesi yapan personelin kadro veya teşkilat değişikliği nedeniyle görev yaptığı kadro unvanının değişmesi sonucunda yapılacak yeniden atama sebebiyle 68/B çerçevesinde verilen derecenin personel açısından kazanılmış hak sayılıp sayılmayacağı hk.(13.03.2013-3350)

5. Yurt içinde ve yurt dışında sigortalı olarak çalışılmış olan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınıp  alınmayacağına ilişkin. (17.04.2013-6284)

6. 657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükmü gereğince yapılacak atamalarda askerlikte geçen sürelerin tamamının dikkate alınması gerektiği Hk. (30.07.1991-6.Bülten.32.Sayfa)

7. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli mühendis olarak görev yapılan süreler ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Bel-Ka A.Ş.’deki sigortalı hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (05/12/2013-21018)

8. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay ve sözleşmeli subay statüsünde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(21/01/2014-25763)

9. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (31/07/2013-13332)

10. Sendika yöneticisi seçilmesi sebebiyle aylıksız izne ayrılan memurun,  aylıksız izinde sendika yöneticisi olarak geçirdiği sürelerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(05/03/2014-480)

11. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığında geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında  değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.  (15.07.2016-4220)

12. Askeri öğrenci olarak geçen sürelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında dikkate alınıp alınamayacağı hk.(07/11/2016-6541)

13. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim amacıyla geçirilen sürelerin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde öngörülen hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilecek kısmı hk. (03/09/2014-4658)

14. Devlet memurunun lisans düzeyinde mezuniyet şartı arayan yüksekokul sekreteri unvanlı kadroya atanmasına ilişkin olarak ön lisans öğrenimi sonrası özel sektörde geçen hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (15/04/2014-1789)

Z) ÜST ÖĞRENİM İNTİBAKI

1. Lise üzerine ön lisans öğrenimini tamamlayan memurun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 12/d uyarınca intibakının yapılması hk. (20/12/2006-23550)

2. Memuriyette iken bir üst öğrenimi bitiren ilgili hakkında emsal uygulaması yapılarak bulunacak derece ve kademeye intibak ettirilmesi; bu şekilde intibak yapılırken de ilgililerin öğrenim durumu veya yaptıkları hizmetin özelliğine dayalı olarak yasal bakımdan faydalandırılmaları öngörülen  derece ve kademe ilerlemelerinden de ayrıca yararlandırılmaları gerektiği hk.     (30.7.2003-23. bülten 31. sayfa)

3. Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin intibakı yapılırken emsalin geçilemeyeceği kuralının uygulanması hakkında.  (12/5/2011 – 9247)

4. Bir sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak ücretsiz izinli olan ve bu süre içerisinde açık öğretim fakültesini bitirilenlerin intibakının yapılıp yapılamayacağı hk. (14/12/2006 23382)

5. 2001 yılında meslek lisesi mezunu olan ve 2005 yılında bilgisayar teknisyeni olarak memuriyete başlayan personelin 2011 yılında iki yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirmesi sebebiyle intibakı yapılan personelin 2008 yılında aldığı dört yıllık işletme bölümü lisans diplomasına istinaden tekrar intibakının yapılıp yapılamayacağı hk. (26/06/2013-9683)

6. Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümünün iki yıllık İlahiyat Programını bitiren ancak diplomasında “Diyanet İşleri Teşkilatında veya Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz.” İbaresi bulunan Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin A/12-d alt bendi uyarınca intibakının yapılacağına ilişkin (09.09.2005/15543)

7. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası hükmü uyarınca yapılan intibak işlemi esnasında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının dikkate alınması gerektiği, intibak neticesinde bulunan derece ve kademenin memurun intibaktan önceki derece ve kademesinden aşağı olması halinde yapılacak intibak işlemi hk.  (6.12.1999-18.Bülten. 66. Sayfa)

8. Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimini bitirenlerin intibak işlemlerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 12/d fıkrasındaki hükme göre yapılması gerektiği, ancak aylıksız izinde geçen sürelerin emsalinin ulaştığı derece ve kademenin tespitinde dikkate alınmayacağı hk. (27.5.1999-16.Bülten. 40.Sayfa)

9. Görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzakta kaldığı sürede, bir üst öğrenimi bitirmesi halinde 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün (A) 12/d fıkrasından istifade edeceği hk. (10/03/1988-2. Bülten. 13.Sayfa)

10. 657 sayılı tabi görev yapan personelin, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirmesi nedeniyle hakkında yapılacak kademe ilerlemesi hk. (23/01/2015-535) MÜLGA

11. Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi verilmesinin bir defaya mahsus olacağı hk.(01/07/2011-12730)

12. Tıpta uzmanlık belgesi aldığından bir derece yükselmesi uygulanan ilgiliye, mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yapması halinde 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 9 uncu fıkrası hükmünden yararlandırılarak bir derece verilmesinin uygun olacağı hk. (22102, 25/11/2004)

13. Doktora yapan memur hakkında yapılacak intibak işlemi hk. (26/6/2016-3867)

14. Uzman kadrosunda iken mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması sebebiyle intibakı yapılan personelin, mühendis kadrosuna atanması halinde yapılacak işlem hk. (26/03/2013-3706)

15. Doçentlik unvanını kazanan Devlet memurlarının intibakı hk. (04/03/2013-2981)

16. Kamu Personeli Seçme Sınavının son başvuru tarihi ile memuriyete atanma arasında üst öğrenimi bitirenin intibakı hk. (18.05.2016-3067)

17. 'Veteriner hekim' olarak görev yapan memurun, 5 yıllık veteriner fakültesi mezunu olması ve Yüksek öğretim başkanlığınca en az 5 yıl (10 yarıyıl) lisans eğitimi gören veteriner fakültesi mezunlarının yüksek lisans eğitim programının kabul edilmesi, ilgiliye ayrıca mezkur Kanunun 36 / A-9 madde hükmüne istinaden bir kademe verilip verilmeyeceği hk. (2/3 / 2015-1447)

18. Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenlerin, işçi olarak geçen hizmet süreleri ile askerlikte geçen sürelerinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” Bölümünün (A) fıkrasının 12 / d bendi ile yapılacak intibak işlemlerinde kullanmak alınıpmayacağı Hk. (17/01 / 2017-286)

19. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitiren personele uygulanacak kademe ilerlemesi hakkında. (29/04 / 2018-2891)

AA) İSTİSNAİ MEMURİYET

1.  İstisnai memurluklara atanma, istisnai memuriyetlerden başka kadrolara naklen atanma   ve  istisnai memuriyet kadrolarında çalışmakta iken çekilen veya çekilmiş sayılanların diğer kadrolara atanmaları halinde  bekleme süreleri hk.(25.7.1995-12 sayılı bülten, 18. sayfa)

2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi çerçevesinde istisnai memur kadrolarına atananların 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmaları hk. (20/04/2007  – 5974 )

3. İstisnai memuriyet kadrolarına atananlar hakkında asalet tasdiki uygulamasının yapılamayacağı ve bu memurların aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmadan istisnai memuriyet dışındaki diğer kadrolara atanmaları halinde de adaylık hükümlerine tabi tutulamayacağı hk. (10/09/2008-17599)

4. İstisnai memur statüsünde çalışan memurun, Üniversitede 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan kadrolara naklen atanmasının halen çalışmakta olduğu kurum ile Üniversite tarafından tesis edilecek muvafakat işlemleri çerçevesinde mümkün bulunduğuna ilişkin. (26/06/2008-12061)

5. Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken istifa eden bir personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurmadan Devlet memuriyetine dönemeyeceği hk. (29/09/1993-8.Bülten.24.Sayfa)

6. İstisnai memuriyette geçen sürenin memurun kazanılmış hak aylığı ile yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.(15/01/2015-248)

BB) ANALIK İZNİ

1. Aylıksız izinde iken doğum yapacak olan memura, göreve başlamadan doğum öncesi ve sonrası analık izninin verilip verilmeyeceği hk. (09/08/2011-14905)

2. Doğumdan önce verilen 8 haftalık analık izninin 5 haftalık kısmını doğum sonrasına aktarabilmek için doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumda çalışabileceğine dair alınan tabip raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan bir sağlık hizmeti sunucundan alınması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusuna onaylattırılmasının gerekli olup olmadığı hk. (01/10/2012-15994)

3. Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hk. (11/02/2013-548)

4. Doğumdan yaptıktan 10 ay sonra analık izninin verilip verilemeyeceği ile memura aylıksız izinde iken göreve başlamadan doğum sebebiyle aylıksız izin verilmesinin mümkün olup olmadığı hk. (29/01/2016-647)

5. Doğum yaptıktan sonra görevden uzaklaştırılan memurun analık izin süresi hk. (07/11/2016-6565)

CC) AYLIKSIZ İZİN

1. Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi hk. (12.08.2016 – 4651)

2. Doğum sebebiyle verilecek aylıksız izinde ay hesabının ne şekilde yapılacağı hk. (09/05/2013-6125)

3. Aylıksız izinde iken doğum yapan memura, göreve başlamadan doğum sonrası analık izni ve aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (15/06/2011-11514)

4. Eşi yurtdışında görevlendirilen aday memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (17/06/2011-12168)

5. Eşi 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve yurtdışında görevlendirilen memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesinin (D) fıkrasına göre aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (02/07/2012-11397)

6. Eşi Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığında şube müdürü olarak görevlendirilen memura, eşinin görev süresince 657 sayılı Kanunun 108/D maddesine istinaden aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (11.08.2015 – 5230)

7. Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanının memur olan eşine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci maddesinin (D) fıkrası uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (20/02/2010-3111)

8. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist olarak çalışan eşinin yurtdışında görevlendirilmesi sebebiyle, memura eşinin görev süresiyle sınırlı olarak aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk.(19/02/2014-607)

9.  Eşi tıpta uzmanlık eğitimi gören memura 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (14/10/2015-6426)

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77’nci maddesinde yer alan “uluslar arası kuruluş” ibaresinin tanımı hk. (30/06/2016-4007)

11. Refakat sebebiyle verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihinin nasıl belirlenmesi gerektiği, refakat izninin bitiş tarihi ile refakat sebebiyle kullanılacak aylıksız iznin başlangıç tarihi arasındaki sürenin nasıl değerlendirileceği, aylıksız izin dönemimde mazeretin ortadan kalkması halinde göreve başlaması zorunlu olan memurun göreve başladıktan sonra hastasının rahatsızlığının nüksetmesi durumunda tekrardan aylıksız izin alıp alamayacağı hk. (29/01/2013-854)

12. Memura refakat sebebiyle verilen aylıksız iznin refakat izni kullanıldıktan sonra mı verilmesi gerektiği ile refakat sebebiyle aylıksız izin verilebilmesi için aranan sağlık kurulu raporunda bulunması gereken ifadelerin neler olduğu hk. (13/10/2016-6094)

13. Memurun fiilen göreve başlamadan yeniden aylıksız izin veya yıllık izin kullanıp kullanamayacakları hk. (26/06/2013-8489)

14. Görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırılmadan önce aylıksız izin talebi bulunması halinde, memura 657 sayılı Kanunun 108/B maddesine istinaden aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (29.08.2016 – 5171)

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız iznin iki kez kullanımı hk. (30.12.2015 – 7889)

16. 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi uyarınca aylıksız izin kullanmakta iken genel seçimlere katılmak üzere görevinden istifa eden öğretim üyesinin görevine dönmesi halinde aylıksız iznini kullanmaya devam edip edemeyeceği hk. (25.11.2015 – 7142)

17. Sözleşmeli statüde çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan personele 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin (E) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilemeyeceği hk. (08.10.2015 – 6292)

18. TÜBİTAK tarafından sağlanan yurtdışı doktora sonrası araştırma bursu sebebiyle memura aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (09/02/2015-894)

DD) HASTALIK İZNİ

1. Memurun hastalığının “uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık” kapsamında olup olmadığının nasıl tespit edileceği hk. (27/10/2016-6288)

2. Devlet memurlarına verilen 18 aylık hastalık izni süresinin başlangıç tarihi ile 18 aylık sürenin bitiminde ilgilinin göreve başlayabilmesi için iyileştiğine dair raporu veya hastalığının devam ettiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu kendisinin kuruma ibraz etmesi gerekip gerekmediği hk. (08/04/2011-5936)

3. 18 aylık hastalık izni süresinin bitiminde çalıştığı kuruma iyileştiğine dair raporu ya da hastalığının devam ettiğine dair resmi sağlık kurulu raporunu ibraz etmeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılmayacağı hk. (25/04/2011-8596)

4. Sürekli hastalık raporu alan memura uygulanacak işlem hk. (16.10.2015 – 6473)

5. Malulen emekli olma şartlarına sahip olmaması sebebiyle emekli olamayan memura 657 sayılı Kanunun 105’inci maddesinde belirtilen 36 aydan daha fazla hastalık izni verilemesinin mümkün olmadığı hk. (23/11/2011-18428)

6. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alan ve söz konusu raporu süresi içinde çalıştığı kuruma bildirmeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılmayacağı hk.(29/06/2012-9834)

7.  Memurun, yıllık iznini yurtdışında kullanmakta iken almış olduğu hastalık raporunun Kuruma  ne zaman iletilmesi gerektiği ile yurt dışından alınan raporun ve raporda belirtilen sürelerin dış temsilcilik tarafından onaylanması halinde hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(16/02/2016-1006)

8. Hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(19/03/012-4586)

9. Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucuları acil servisleri tarafından verilen hastalık raporunun geçerli olup olmadığı, hastalık izni içinde memuriyet mahalli dışından alınan raporların geçerli olup olmadığı hk. (10/01/2012-25118)

10. Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hk. (07/09/2012-14312)

11. Hastalık raporunu Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen süre içinde çalıştığı kuruma iletmeyen memura uygulanacak işlem hk. (17/11/2011-19238)

12. Kanuni iznini kullanmakta iken memuriyet mahalli dışındaki bir hastaneye yatışının yapılarak tetkik ve tedavisinin sonucunda memura hastalık raporu verilmesi halinde bu raporun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği hk. (30.11.2015 – 7225)

13. Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayramlarda memuriyet mahalli dışına(il dışı veya yurtdışı) çıkan Devlet memurunun il dışından veya yurtdışından almış olduğu hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği ile  hafta sonu tatili, resmi veya dini bayram günlerini takip eden günün mesai saatleri içerisinde il dışındaki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınmış olan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(01/10/2012-15710)

14. Yurt dışında görevli memurlar ile yıllık iznini yurt dışında kullanan memurların yurt dışında iken aldıkları hastalık raporları hk. (21.07.2015 – 4906)

15. Yurt dışından alınan “seyahat edemez” raporlarının hastalık raporu olarak kabul edilip edilmeyeceği hk. (30/12/2016-7702)

16. Hastalık Raporunun fen yönünden incelenmesi için hakem hastaneye sevk durumunda memurun kaç gün içinde hastaneye gitmesi gerektiği, 40 günü aşan tek hekim raporlarının sağlık kurulunca onay işleminin kim tarafından yapılacağı, sağlık kurulu raporunun bitiminde tek hekim raporu alınıp alınmayacağı hk.(05/10/2012-14654) (Mütalaanın birinci ve ikinci kısmında yer verilen görüşler mülgadır.)

17. Devlet memurunun yıllık iznini kullanırken hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağıhk.(01/12/2011-22610)

18. Hastalık raporlarının süresi dolmadan Devlet memurunun göreve başlamayı istemesi halinde iyileştiğine dair rapora gerek olup olmadığı hk. (21/12/2011-22471)

19. Memuriyet mahallinden alınmış hastalık raporları sonucunda memura verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılıp kullanılmayacağı hk. ( 22.01.2013-497)

20. Aylıksız izin süresinin bitim tarihinden önce hastalık raporu alınması halinde yapılacak işlem hk. (06/09/2016-5280)

21.  Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat etmesi sırasında izinli sayılması gerektiği ile Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen kişilerin muayene edilmesi sırasında bu kişilere refakat eden memura nasıl bir işlem yapılacağı hk.( 11/02/2013-1117)

22. Hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek ayakta tedavi gören Devlet memurunun tedavisi bittikten sonra görevine başlamasının gerekip gerekmediği hk.( 25.04.2013- 6005)

23. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hastalık raporu alması halinde memura uygulanacak işlem hk.(19/01/2012-24970)

24. Devlet memuruna verilen hastalık raporunun hakem hastane tarafından fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memur hakkında hangi işlemin yapılacağı hk.(29/03/2016-1928)

25. Yıllık iznini yurt dışında geçirmekte olan Devlet memurunca alınan hastalık raporunun usul ve fenne uygunluğunun tespiti hk. (04.04.2016 – 2068)

26. Hastalık raporunun başlama tarihi ile raporun fenne aykırı olduğu yönünde karar verilme tarihi arasında geçen  süre için memur hakkında yapılacak işleme ilişkin. (17/03/2016-1721)

27. Hastalık ve refakat iznine ilişkin çeşitli hususlarda. (06/04/2016-2109)

28. Devlet memurlarının SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldığı hastalık raporları hk. (22/04/2015-2809)

29. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel bir psikiyatri kliniğince düzenlenen ve on dört seanslık tedavi öngören belgeye istinaden memura hastalık izni verilip verilemeyeceği hk. (17.08.2016 – 4788)

30. Diyaliz tedavisi gören memura hastalık izni verilip verilemeyeceği hk. (08.02.2016 – 783)

31. Farklı hekimlerce farklı tanılarla düzenlenen ve tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin yapılacak işlem hk. (15.03.2016 – 1658)

32. Memura fizik tedavi merkezinde ayakta tedavisi sırasında izin verilip verilmeyeceği hk.(17/01/2017-285)

33. Devlet  memurunun gün boyunca görevine gelmeyip mesai saati bitiminden sonra almış olduğu hastalık raporunun başlangıç tarihi ile söz konusu memur hakkında yapılacak işlem hk.(11/01/2017-190)

EE) REFAKAT İZNİ

1. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilen “dönem” ibaresinden ne anlaşılacağı ve mezkur maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan altı aylık sürenin ait olduğu yıl için mi geçerli olacağı hk.(16/04/2012-6938)

2. Refakat izninin haftada bir gün, ayda dört gün gibi parça parça kullanılıp kullanılamayacağı hk.(03/11/2011-20337)

3. Çocuğunun hastalığı sebebiyle kullanmış olduğu refakat izni süresi biten ve tedavi amacıyla çocuğu il dışına sevk edilen memurun 5510 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca görevli sayılıp sayılamayacağı hk. (23/05/2012-9264)

4. Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yerinde bulunan sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavileri sırasında veya yerleşim yeri dışına refakatli sevki durumunda memura izin verilip verilmeyeceği hk. ( 13/05/2016-2961)

5. Refakat izni verilmesine esas sağlık kurulu raporunun kuruma ne zaman iletilmesi gerektiği, refakat izninin başlangıç tarihi, sağlık kurulu raporunda bulunması zorunlu ifadeler, hasta olan kişiye bakacak başka kişilerin bulunması halinde memura refakat izninin verilip verilmeyeceği ile refakat izni verilmesinde kurumun takdirinin bulunup bulunmadığı hk. (03/09/2015-5725)

6. Refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun yurtdışından alınması durumunda yapılacak işlem hk. (25/07/2012-12950)

7. Refakat iznine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda bulunması gereken ifadeler ile raporda refakatçinin ad ve soyadının bulunmasının gerekip gerekmediği hk. (01/10/2012-15706)

8. Devlet Memurları Kanunun 105’inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen refakat izni müessesesi hk. (11/05/2011-6445)

9. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereği bakıcı yardımından faydalanan yakını için memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105’inci maddesine istinaden refakat izni verilip verilemeyeceği hk.(19/08/2011-13830)

10. Refakat izni süresinin uzatılması için sağlık kurulu raporunun yenilenmesinin gerekip gerekmediği hk. (16/11/2011-21821)

11. Devlet memuruna, engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunan yakını için refakat izni verilip verilemeyeceği hk.(13/02/2011-2724)

12. Refakat izni verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarından alınması halinde söz konusu sağlık kurulu raporunun SGK ile sözleşmeli olan sağlık hizmeti sunucuları tarafından onaylanmasına gerek olup olmadığı hk. (09/05/2013-6125)

13. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan ve babasının hastalığı nedeniyle 6 ay süreyle refakat izni kullanan personele, babasının eski hastalıklarının yanına yeni bazı hastalıkların eklenmiş olan yeni sağlık kurulu raporuna dayanarak tekrardan  3 ay süreyle refakat izni verilip verilmeyeceği hk.(22.01.2013-184)

14. Refakat iznine esas teşkil eden sağlık kurulu raporunda yer alacak ifadelerin nasıl yazılması gerektiği ile memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler için aldığı sağlık kurulu raporlarında da “hayati tehlike bulunduğu” ifadesinin yer alınmasının zorunlu olduğu hk. (12.06.2013-9146)

15. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hk. (10.05.2013-6759)

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105’inci maddesinin son fıkrası uyarınca verilen 3 aylık refakat izninin 1 ayını kullanarak göreve başlayan Devlet memuruna, bir veya iki ay sonra refakat izni verilmesine konu olan hastanın rahatsızlığının kötüleşmesi halinde aynı rapora dayanılarak refakat izninin geri kalan kısmının(2 ayın) verilip verilmeyeceği ile refakate ilişkin diğer hususlar hk. (28.03.2013-3780)

17. Refakat izninin parça parça kullandırılıp kullandırılmayacağı ve söz konusu iznin bir takvim yılı içinde mi yoksa memuriyet süresi boyunca mı kullanılacağı hk. (03/08/2011-14536)

18. Devlet memuruna üvey çocuk için refakat izni verilip verilemeyeceği hk. (12/12/2012-19191)

19. Aynı kişinin, farklı bir hastalığına dayanılarak tekrar refakat izni verilip verilmeyeceği hk.(27/09/2012-15645)

FF) MAZERET İZNİ

1. Yıllık iznin kısım kısım kullanımı ve yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilip verilemeyeceği hk. (04/04/2011-3419)

2. 657 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinin B fıkrasında yer verilen mazeret izinlerinin başlangıç tarihleri hk. (18/05/2011-9645)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104’üncü maddesine istinaden memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine verilen 10 günlük babalık izninin, doğum olayının meydana geldiği tarihten 15 gün veya 1 ay sonra talep edilmesi halinde verilip verilemeyeceği hk. (23/12/2011-22333)

4. Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verileceği hk.(29/01/2016-649)

5. Vardiyalı olarak görev yapan memura mazeret izni verilirken gün hesabının nasıl yapılacağı hk.  (13/07/2016-4152)

GG) SÜT İZNİ

1. Biyoloji öğretmeni olarak görev yapan memurun doğumdan sonra süt iznini kullanması ve süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)

2. Memurun doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullandıktan sonra süt izni hakkının bulunup bulunmadığı hk.(31/03/2017-1911)

HH) SAĞLIK İZNİ

1. Sağlık izninin, 1 yıllık hizmet süresini doldurmayan memura verilip verilmeyeceği hk. (02/11/2009-19188)

2. Sağlık iznini kullanmakta olan memurun, bu süreçte istirahat raporu alması halinde uygulanacak işlem hk. (05/10/2012-15609)

3. Sağlık iznini kullanmakta iken raporun başlangıcı ve bitişi sağlık izni süresi içinde kalacak şekilde hastalık raporu alan memur hakkında yapılacak işlem hk. (09/08/2016-4551)

4. Sürekli ve fiili olarak radyasyon kaynakları ile çalışmayan veya dönüşümlü olarak çalışan memura sağlık izni verilip verilmeyeceği hk.(10/04/2017-2100)

II) ENGELLİ YAKINI BULUNANLARIN İZİN HAKKI

1. Engelli yakını bulunan memura mesai saatleri içinde izin verilmesi hk. (10/09/2015-5809)

İİ) DİĞERLERİ

1. Yüksek lisans programı derslerine devam edebilmek için devlet memurlarına mesai saatleri içerisinde izin verilip verilemeyeceği hususunda. (04/01/2016-24)

2. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hamile ve emzikli bayanlar ile engelli kamu görevlilerine Valiliklerce  verilen idari izin hakkından % 40 oranının altında raporu bulunan personelin yararlanıp yararlanamayacağı hk. (16/03/2015-1890)

3. Diyabet gibi kronik hastalığı bulunan memurlara çok sıcak havalarda idari izin verilip verilmeyeceği hk.( 27/10/2016-6269)

4. Memurun dernek üyesi veya yöneticisi olması hasebiyle düzenlenen toplantı, seminer vb. faaliyetlerde görev alması halinde çalışmış olduğu kurumu tarafından ne şekilde izin kullandırılacağı hk. (30/03/2015-2154)

JJ) ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME SEBEBİYLE VERİLEN İZİN

1. Eşi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesine göre izin verilip verilmeyeceği hk.( 11/06/2012-10498)

2. Eşi Kaymakam olarak görev yapan memura, 657 sayılı Kanunun mezkur 72’inci maddesi kapsamında izin verilmesi hk.  (05/08/2008-15323)

3. Eşi polis memuru olarak görev yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi uyarınca izin verilip verilmeyeceği ile söz konusu madde uyarınca verilebilen 4 yıllık izni hakkı biten memura 657 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk.. (02/03/2016-1334)

4. Eşi hakim olarak görev yapan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi kapsamında izin verilip verilmeyeceği hk. (11/09/2015-5926)

5. Eşi Jandarma Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapmakta olan memura, 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine göre izin verilip verilemeyeceği hk. (07.11.2016 – 6558)

6. Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve ilgili Kanun hükmü gereğince beş yıl süreyle başka bir kamu kurum veya kuruluşuna nakli mümkün olmayan memura, 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine istinaden izin verilip verilemeyeceği hk. (07.10.2016 – 5965)

KK) VEKİL MEMURUN İZİN HAKLARI 

1. Vekil ebe ve hemşirelerin 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için öngörülen izin haklarından yararlanıp yararlanamayacakları hk.(7/2/2017-781)

LL) YARIM GÜN İZİN

1. Analık izninin bitiminde hastalık izni kullanan memurun yarım gün izin süresinin başlangıç tarihi hk. (30.06.2016 – 4032)

MM) YILLIK İZNE ESAS HİZMET SÜRESİ

1. Memuriyette 1 yıllık hizmet süresi bulunmayan  aday memurun yıllık izin hakkına ilişkin.(15/01/2014-82)

2. Memuriyet öncesi askerlik yapan memurun, yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı hk. (23/02/2012-2982)

3. Memurun daha önce sigortalı olarak çalıştığı sürelerin yıllık izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (05/04/2012-5390)

4. Kamu kurumunda sözleşmeli olarak geçen süre ile özel sektörde geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınıp alınmayacağı ile 10 hizmet yılını tamamlayan memurun ilave 10 günlük izne ne zaman hak kazanacağı hk.(18/11/2016-6745)

5. Vekil öğretmelik, ücretli öğretmenlik ile kamu kurumunda işçi olarak geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde değerlendirilmesine ilişkin.(05/12/2016-7072)

6. Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görev yapan personelin serbest avukatlıkta geçen hizmet süreleri ile Türkiye Belediyeler Birliğinde çalıştıkları sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (02/08/2013-13526)

7. Ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerinin, memurun yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (28.01.2016 – 568)

8. Taşeron işçi olarak geçen sürenin yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (09/12/2016-7275)

9. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsündeki sürelerin  Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinden ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (02/06/2016-3321)

10. Askeri öğrenci olarak geçirilen sürenin Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk (03/02/2016-722)

11. Jandarma Genel Komutanlığında geçen hizmetlerin Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (29/04/2016-2643)

12. Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında geçen hizmet süresinin Devlet memurunun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (18/08/2016-4867)

13. Devlet memurluğuna atanmadan önce Halk Bankasında çalışılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (04/12/2014–6779)

14. TÜRKSAT A.Ş. ile EURASIASAT S.A.M. Şirketi’nde geçen hizmet sürelerinin memurun yıllık iznine esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (12.02.2016 – 951)

NN) YILLIK İZİN GENEL ESASLAR

1. Devlet memurunun yıllık veya mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ile yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı hk. (29.04.2016 – 2635)

2. Devlet memurlarına saatlik olarak verilen idari izinlerin toplanarak yıllık izinden veya mazeret izninden düşülüp düşülmeyeceği hk. (02/09/2014–4645)

3. Yıllık iznin yarıda kesilerek hafta başı göreve başlanması halinde cumartesi pazar günlerinin yıllık izin süresine dahil edilip edilemeyeceği hk. (02/12/2014–6681)

4. Yıllık izin kullanımında amirlerin takdir yetkisinin sınırı ile yıllık izin bitimine tekabül eden ya da yıllık izin süresinin içerisinde kalmayan Cumartesi-Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilip edilmeyeceği hk. (13/07/2012-11967)

5. Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izinli bulunan memurun bu süreçte yıllık izin hakkının bulunup bulunmadığı ve askerlikte geçen süreler dikkate alınarak yıllık izinden kesinti yapılıp yapılamayacağı hk. (10/11/2010-21736)

6. İstifa edip bir sonraki yıl tekrar memurluğa atanan kişinin yıllık izni hk. (19/04/2011-6727)

7. Yıllık iznin kısım kısım kullanımı ve yıllık izni bulunan memura mazeret izni verilip verilemeyeceği hk. (04/04/2011-3419)

8. Kurumunca yüksek lisans için yurtdışına gönderilen veya herhangi bir nedenle ücretsiz izinde bulunan personelin bu izin sürelerinin sonunda fiilen göreve başlamadan yeniden ücretsiz izin veya yıllık izin kullanıp kullanamayacakları hk. (26/06/2013-8489)

9. Devlet memurunun yıllık iznini ve hafta sonu izni ile diğer izinlerini yurt dışında geçirmek istemesi halinde kurum amiri onayı alınıp alınmayacağı hk. (09.05.2013-6643)

10. 7 günden az süre ile yıllık izin verilip verilmemesine ilişkin. (26/01/2007-1228)

11. Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden uzaklaştırılan ve bilahare göreve iade edilen Devlet memurlarının yıllık izin haklarına ilişkin (21/09/2007-16172)

12. Hastalık veya diğer mazeretleri sebebiyle yıl içinde kısmen veya tamamen izinli olan Devlet memurunun yıllık izin kullanmasına ilişkin (15/08/2008-15418)

13. 18/12/2006 tarihinde göreve başlayan memurun yıllık izin hakkına ne zaman kazanacağı ile kullanımına ilişkin.(29/07/2008-13361)

14. Yıl boyunca aylıksız izinli olup 29 Aralık’ta göreve başlayan memurun içinde bulunulan yıla ait yıllık izne hak kazanıp kazanamayacağı hakkında. (11/09/2015-5881)

15. Devlet Memurluğundan çıkarma cezası alan personelin mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi üzerine çalışamadığı yıllara ilişkin  yıllık izinlerin verilip verilemeyeceğine ilişkin mütalaa. (1.12.2000-21.Bülten 8. Sayfa)

16. Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmen kadrosunda görev yapmakta olan personelin yıllık izni hk. (14.07.2015 – 4837)

17. İkinci görev olarak okul veya kurum yöneticiliğine atanan ve daha sonra yöneticilik görevi sona erdirilip öğretmenlik görevine başlayan Devlet memurlarının yönetici olarak çalışmakta iken kullanamadıkları yıllık izinlerini öğretmenliğe başladıktan sonra kullanıp kullanamayacakları hk. (16/10/2014-5563)

18. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen kadrosunda görevli iken başka bir Bakanlığa naklen memur olarak atanan personelin yıllık izin kullanması hk. (05/07/2013-12164)

19. Yol izninin verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında. (03/07/2015-4600)

20. Fiilen çalışılmayan yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı, cari yılın iznine hak kazanılması için fiilen göreve başlanması gerektiği hakkında. (13/08/2015-5290)

OO) KARİYER MESLEK

1. Kariyer mesleklerde görev yapan memurun diğer kurumlardaki kariyer meslek kadrolarına naklen atanıp atanamayacağı hk.(13/7/2015-4775)

2. İl göç uzman yardımcısı olarak görev yapan personelin kurum dışına geçici görevlendirilmeleri durumunda yeterlik süreçlerinin nasıl etkileneceğine ilişkin.(26/05/2016-3226)

3. Kariyer uzman kadrolarına atama yapılırken YDS puanlarının geçerlilik süresi hk.(4/3/2016-1384)

4. Uzman yardımcısı kadrosundan ayrılan personelin tekrar uzman yardımcısı kadrosuna dönüp dönemeyeceği hk.(18/9/2014-4915)

5. Daha önce çevre ve orman uzman yardımcısı olarak görev yapan ve halen çevre mühendisi olarak görev yapan personelin,  çevre ve şehircilik uzman yardımcısı unvanlı kadroya atanıp atanmayacağı hk. (7/11/2014-5989)

6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı olarak görev yapan memurların, uzman yardımcılığı süresi içinde kullandıkları analık izin sürelerinin tez ve yeterlilik için aranan hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.(5/5/2016-2752)

ÖÖ) KURUMLARARASI GEÇİŞ (NAKLEN ATANMA)

1. Şube Müdürü unvanlı kadroda görev yapmakta iken emekli olan, emekli olduktan sonra Belediyeye memur olarak ataması yapılan personelin, emekli olan memurların atanamayacağı kamu kurum ve kuruluşları emrine naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk. (24/04/2007- 6891)

2. Ticaret ve Sanayi Odasında çalışan personelin Devlet memuru kadrosuna  naklen atanıp atanamayacağı hk.  (08.12.2005/19356)

3. TRT Genel Müdürlüğünde 2954 sayılı Kanunun uyarınca istihdam edilen personelden yalnız “memurlar” kapsamında olanların 657 sayılı Kanununa tabii memur kadrolarına nakledilebilecekleri hk. (16/06/2006-11997)

4. Devlet memurunun başka bir kamu kurumuna naklen atanma talebi hk. (26/08/2016-5120)

5. Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hk. (11/02/2013-548)

6. Öğretim elemanlarının 657 sayılı Kanunun değişik 74 ncü maddesi uyarınca memur kadrolarına naklen atanmalarının, görev aylığının derece ve kademesinin nazarı itibare alınmayarak kazanılmış hak aylık derece ve kademesi üzerinden yapılması gerektiği Hk. (30.03.1989-4. Sayılı Bülten.5.Sayfa)

7. Engelli aday memurların başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacağı hk. (06.10.2015 – 6254)

8. Engelli yakını bulunan aday memurun başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacağı hk. (30.11.2015 – 7246)

9. Memurun can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı olarak başka bir kuruma naklen atanıp atanamayacağı hk.( 22/04/2015-2813)

10. Sözleşmeli olarak çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atananların aile birliği mazeretine dayalı olarak başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacakları hk. (08.07.2015 – 4704)

11. 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve ilgili Kanun hükmü gereğince beş yıl süreyle başka bir kamu kurum veya kuruluşuna nakli mümkün olmayan personelin doğum sebebiyle kullanacağı aylıksız izin süresinin mezkur beş yıllık sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. ( 19/09/2014-4946)

12. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman jandarma olarak görev yapan personelin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca muvafakat yoluyla başka kurumlara naklen atanıp atanamayacağı ile kendi isteğiyle görevinden çekilmesi halinde 657 sayılı Kanununun 97 nci maddesinde göre bekleme süresine tabi olmadan 92 nci madde kapsamında diğer kadrolara atanıp atanamayacağı hk. (12/12/2016-7299)

PP) EK GÖSTERGE

1. Teknik öğretmen unvanına haiz olan ancak teknisyen unvanıyla görev yapan personelin, yararlanacağı ek gösterge hk.(22/4/2010-7446)

2. 657 sayılı Kanuna tabi personele 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunuyla tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanamayacağı hk.(12.8.1994- 11 sayılı bülten, 18. sayfa)

3. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yaptıktan sonra halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanan personelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ek göstergesinden yararlanacağına ilişkin. (16042,18/08/2004)

4. Mülki idare amirliği Hizmetleri Sınıfında Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen ilgilinin kaymakamlık görevi için öngörülen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği hk.  (21/10/1993-8.Bülten.28.Sayfa)

5. İlgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri için; kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabileceği hk.     (13.10.2003- 23 sayılı bülten, 42. sayfa)

6. Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve benzeri unvanlı üst düzey görevlerde çalışmakta iken bu görevlerinden alınarak başka unvanlı kadrolara atananlardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  43 üncü maddesinin (B) bendinin  üçüncü alt bendinde belirtilen unvanlı kadrolara atanmış olanlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önceki görevleri itibariyle almış oldukları en yüksek ek gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılması gerektiği hk.     (12.9.2003 -23 sayılı bülten, 39. sayfa)

7. Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan EGO Genel Müdürlüğünde 1. hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrolarında görev yapan personelin 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesine istinaden 3600 ek göstergeden yararlanıp yararlanamayacakları, yararlanmaları halinde daha önce 1. hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrosunda görev yapmış olup,  emeklilik açısından 3000 ek göstergeyi hak etmiş olan ve şu an başka unvanlarda görevli olan personelin de 3600 ek göstergeden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda.(23.07.2013-10892)

8. 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6487 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3600’e yükseltilen daire başkanı ek göstergesinden; daha önce daire başkanı olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde sayılan uzman kadrosuna atananlar ile söz konusu maddede yer almayan şube müdürü ve benzeri daha düşük ek göstergeli kadrolara atananların yararlanıp yararlanamayacağı ile müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, bölge müdürü gibi üst düzey kadrolarda altı ay görev yapmaksızın daha düşük ek göstergeli kadrolara atananlara hangi ek göstergenin uygulanması gerektiği hk. (23.07.2013-11993)

9. Üniversitede öğretim görevlisi iken 3000 ek göstergeli daire başkanlığına atanan …. ile fakülte sekreterliği görevinde iken 1 inci derecede şube müdürlüğü kadrosuna atanan … ’ün 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi kapsamında eski görevlerine ait ek göstergelerden faydalanıp faydalanmayacakları hususunda. (07.01.2013-20111)

10. Üniversitede halen fakülte sekreteri olup, daha önce 4 yıl personel daire başkanı kadrosunda çalışmış olan personelin emeklilik bakımından hangi ek göstergeden yararlanacağı hk. (31.07.2013- 13554)

11. Daha önce İl özel idaresi Genel Sekreteri iken 1. derecede uzman kadrosuna atanan personelin hangi ek göstergeden faydalanacağı ile hangi zam ve  tazminatları alabileceği hk. (02.08.2013-14028)

12. 11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6487 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3600’e yükseltilen daire başkanı ek göstergesinden; daha önce daire başkanı olarak görev yaptıktan sonra Genel Müdürlük müşavirliğine veya 1. derecede başuzman kadrosuna atanan personelin faydalanıp faydalanamayacağı hk. (02.08.2013-13733)

13. Daha önce 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan personelin daha önce bulundukları görevler dikkate alınarak haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43/B maddesinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı hk. (28/03/2011-5673)

14. Emniyet Hizmetleri Sınıfında polis unvanlı kadroda görev yapmakta iken sivil savunma uzmanı unvanlı kadroya atanan memurun yararlanacağı ek gösterge hakkında.(23/02/2017-1228)

15. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak görev yapmakta iken istifa ederek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Devlet memurluğuna ataması yapılanların intibakları ile önceki personel kanunlarına istinaden verilmiş derece, kademe ve ek göstergeden yararlanmaya devam edip edemeyecekleri hususlarında.(22/11/2016-6802)

16. Tekniker unvanlı kadroda görev yapan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Öğretim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği mezunu olan memurun, 13/07/2016 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünden mezun olduğundan bahisle, hangi ek gösterge rakamı, zam ve tazminat ile ek ödeme oranlarından yararlanması gerektiği hususunda.( 08/09/2016-5400)

17. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak çalışmakta iken müdür yardımcısı pozisyonuna  atanan, müdür yardımcısı pozisyonunda iken mühendis için öngörülen 3600 ek gösterge rakamından yararlandığı belirtilen, daha sonra 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereği Üniversiteniz Araştırmacı (Ö) kadrosuna atanan memurun, daha önce faydalandığı 3600 ek gösterge rakamından faydalanıp faydalanamayacağı hk.( 26/01/2016-494)

18. Basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosunda görev yapmakta olan memurun, 01/12/2008-17/12/2009 tarihleri arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında (3000) ek göstergeli basın ve halkla ilişkiler müşaviri kadrosunda 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi uyarınca görev yapması sebebiyle mezkur Kanunun 43/B maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hk.( 07/01/2016-81)

19. Teknik Hizmetler Sınıfında tekniker veya teknisyen kadrolarında görev yapmakta olup, mühendis unvanı alan personelin hangi ek gösterge rakamından faydalanması gerektiği  hk.( 11/09/2015-5862)

20. Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılan,  emeklilik sonrası tekrardan memur unvanlı kadroda görev yapmaya başlayan ve akabinde 5. dereceli memur kadrosuna naklen atanan memura uygulanacak ek gösterge hk. (26/08/2015-5475)

21. Hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan memurun yararlanacağı ek gösterge hk.(16/10/2015-6499)

RR) ZAM VE TAZMİNAT

1. 4046 sayılı Kanun kapsamında Kurumunuza atanan Müfettiş (Ö) unvanlı personelin, 2001 yılında aldığı kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının mahkeme kararıyla iptal edildiği, mahkeme kararının uygulanması nedeniyle söz konusu personelin kazanılmış hak aylığının 15/01/2009 tarihi itibariyle 1 inci derecenin 1 kademesine geldiğinden bahisle ilgiliye hangi tarih itibariyle makam tazminatı ödenmesi gerektiği hk.(12/5/2010-7611)

2. “İl Afet ve Acil Durum Müdürü” kadro unvanı için benzeri kadro ve görev unvanlarına uygulanmakta olan puan ve oranlar dikkate alınarak ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin.(18/5/2010-8302)

3. Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen olarak görev yapan …’ün Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kimya Teknolojisi Önlisans Programını bitirmesine istinaden, teknikerler için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde öğrenim değişikliğinin yapıldığı tarihin mi yoksa Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantı karar tarihinin mi esas alınacağı hk. (20.03.2013-3074)

4. Teknik Hizmetler Sınıfında fizikçi unvanlı kadroda görev yapan memurun, mühendislik bölümünden mezun  olması sebebiyle mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanıp yararlanamayacağı hk.(20/01/2017-424)

5. Tekniker unvanlı kadroda görev yapan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Öğretim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği mezunu olan memurun, 13/07/2016 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünden mezun olduğundan bahisle, hangi ek gösterge rakamı, zam ve tazminat ile ek ödeme oranlarından yararlanması gerektiği hk.(08/09/2016- 5400)

6. Teknisyen unvanlı kadroda görev yapan memura, meslek lisesi matbaa bölümü mezunu iken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programından mezun olması dolayısıyla, tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatların ödenip ödenemeyeceği hk.(19/08/2016-4973)

7. IELTS sınavından puan alan memurun yabancı dil tazminatından faydalanıp faydalanamayacağı hk. (30.07.2013-13242)

8. Memuriyete başlamadan önce girilen Kamu Personeli Dil Sınavından alınan puan sebebiyle memura yabancı dil tazminatı ödenip ödenmeyeceği hk.  (20.03.2013-3394)

9. Yabancı dil tazminatı ödenmesi hk.(01/10/2013-12566)

SS) MECBURİ HİZMET

1. Planlama Uzmanı olarak görev yapmakta iken Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde görevlendirilmek üzere muvafakat verilen ancak daha sonra görevine dönmesi istenen personelin görevinden istifa talebinde bulunarak adı geçen kurumda görevine devam etmesi halinde mecburi hizmet yükümlülüğünün görev yaptığı Ajansa devrinin mümkün  olduğu  hk. (17/06/2011-11274)

2. Bakanlığı bünyesinde .. Uzmanı olarak görev yapmakta iken, Kurumunuzun muvafakat vermemesi sebebiyle istifa ederek 20/12/2012 tarihinde T.C. Merkez Bankası’nda Ekonomist olarak göreve başladığınız, ancak 02/08/2006-14/07/2008 tarihleri arasında … Bakanlığı tarafından sağlanan burs ile ABD’de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldığınız, 14/07/2008-20/12/2012 tarihleri arasında ise aylıksız izin kullanarak kendi imkanlarınız ile yine aynı ülkede ekonomi alanında doktora eğitimini tamamladığınızdan bahisle, yüksek lisans eğitiminizden kaynaklanan mecburi hizmet yükümlülüğünüzün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na devredilmesinin mümkün olup olmadığı hk. (25/04/2013-6821)

3. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ilgilinin yurt dışı eğitimini tüm safhalarıyla tamamlamaması durumunda kamu kurum ve kuruluşları emrine atanmasının mümkün olmadığı hk. (09/07/2013-9469)

4. 1416 sayılı Kanuna istinaden Bakanlığınız hesabına Sakarya Üniversitesi adına Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı yüksek lisans öğrenimini tamamlayan …’nın, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 224 üncü maddesi gereğince mecburi hizmet yükümlülüğünün Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine devredilebileceği  hk. (15/03/2011-5202)

5. Yurtdışında yüksek lisans eğitimi için gönderilmesi nedeniyle mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan personelin, uluslararası kuruluşlarda geçen hizmet süresinin mecburi hizmetinin kapsamı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ilişkin.  (11/07/2008-13226)

6. Mecburi hizmet yükümlülüğün  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’ye devri hk.(09/12/2014-6888)

ŞŞ) MEHİL MÜDDETİ

1. Aynı il içinde başka bir yere atanan memura mehil müddeti verilip verilmeyeceği hk.(09/03/2015-1674)

2. Yer değiştirme suretiyle başka bir yere atanan memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde göreve ne zaman başlayacağı ve aylığının verilip verilemeyeceği hk.( 08/10/2013-18097)

3. Yurt dışı temsilciliğinde geçici olarak görevlendirilen ve geçici görevi devam ederken aynı temsilciliğe ataması yapılan memurun mehil müddeti kullanıp kullanamayacağı hk.(22/11/2016-6810)

4. Aylıksız izinde iken KPSS neticesinde öğretmen olarak ataması yapılan memurun göreve ne zaman başlayacağı ile  mehil müddeti hk.(16/06/2016-3702)

5. Tutuklu bulunan memurun naklen atanma işlemi ile mehil müddeti hk. (07/03/2016-1405)

6. KPSS ile memuriyete yerleştirilmesi yapılan kişinin tutuklu olması sebebiyle süresi içinde görevine başlamaması sebebiyle ilgili yapılacak işlem hk. (14/4/2014-1764)

TT) MEMURİYETE GİRİŞTE GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1. 17 yaşında olan, ancak kazai rüşt kararı alan kişinin Devlet memuriyetine atanabileceği hk. (14/5/2015-3252)

2. Azerbaycan vatandaşı olan kişilerin Devlet memurluğuna atanmalarının mümkün olup olmadığı hakkında hk. ( 26/04/2011-7079)

3. Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin(Mavi kart sahiplerinin) kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlere atanamayacağı hk. (30/10/2012-16905)

4. Ahıska Türklerinden 3835 sayılı kanun uyarınca çifte vatandaşlık hakkı alanların, durumlarına uygun yapılacak bir KPSS’ye katılmalarını müteakip kamu kurum ve kuruluşlarınca ilana çıkılacak kadro ve pozisyonlardan durumlarına uygun olanlara başvurarak atanabilecekleri hk.(06/9/2010-16370)

5. Adli sicil kaydı olan kişinin memur olarak atanıp atanamayacağı hk.  (14/7/2015-4842)

6. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl ceza alan kişinin Devlet memuru olup olamayacağı hk. (21/7/2015-4917)

7. Yaralama suçundan hakkında 4 ay hapis cezası verilen memurun cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı aşamasında ilgili hakkında hangi işlemin yapılacağı hk. (12/10/2016-6078)

8. Kaçakçılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan kişinin Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hk. (29/06/2015-4449)

9. Yasadışı Hizbullah Terör Örgütünün Sair Efradı Olmak Suçu nedeniyle  yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası alan,  ancak mahkeme tarafından yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alan  kişinin, memur olarak atanıp atanamayacağı hk. (18/12/2013-23142)

10. Elektrik hırsızlığı suçundan adli sicil kaydı bulunan kişinin memur olarak atanıp atanmayacağı hk. (15/10/2015-6459)

11. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezası alanların, aldıkları bu cezaların Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesi uyarınca ertelenmesi ve bu kararın da kesinleşmesi durumunda memuriyetlerine son verilip verilemeyeceği ile 51 inci maddeden farklı olarak suça özgü özel bir erteleme kararı verilmesi (örneğin TCK md. 191) halinde memuriyetle ilişiklerinin kesilip kesilemeyeceği hk. (20/07/2011-13274)

12. “Kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen memurun  memuriyetine son verilip verilmeyeceği hk. (14.06.2013- 7382)

13. İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ve memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararı verilen memur hakkında verilen memuriyetten süreli olarak yasaklanma kararının nasıl değerlendirileceği ile adı geçenin memuriyetine son verilip verilemeyeceği hk.(08/07/2013-9571)

14. Rüşvet vermeye teşebbüs suçundan 4 yıl hapis cezası verilen ve cezası ertelenen kişinin memur olup olamayacağı hk. (28/12/2010-25196)

15. Memur iken, 657 sayılı Kanunun değişik 48 nci maddesinin 5 nci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde, yargı organı kararının kesinleştiği tarihte memuriyetlerinin sona erdiğinin kabulü suretiyle işlem yapılmasının uygun mütalaa edildiği Hk. (06.05.1988-3.Bülten.21. sayfa)MÜLGA

16. 16 yaşındayken kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası alan, bu cezası  infaz edilen ve adli sicil belgesinde “adli sicil kaydı” ve “adli sicil arşiv kaydı” bulunmadığı belirtilen kişinin, Devlet memuru olup olamayacağı hususunda (01/04/2013-1506)

17. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memurun cezası infazı süresince memuriyetinin askıda olduğu, söz konusu cezanın infaz edilmesinden sonra tekrar göreve başlatılması gerektiği hk. (23/06/2016-3823)

18. Adli para cezasının memuriyete engel olup olmadığı hk. (25/04/2017-2460)

19. 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca memuriyetine son verilen memurun görevine son verildiği tarihin, tesis edilen işlemin ilgiliye tebliğ edildiği tarih olarak belirlenmesi gerektiği hk. (13.03.2019-1927)

UU) SOSYAL HAKLAR

1. Çalışmayan, ancak bedelsiz olarak kiralanan 400 m2 bir arazide hobi olarak zirai faaliyet yapan ve teknik yardım almak için ziraat odasına kayıt olması sebebiyle BAĞKUR ile ilişkilendirilen kişinin memur olan eşine aile yardım ödeneği verilip verilmeyeceği hk. (30/4/2010-8193)

2. Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

3. Devlet memuruna yıllık ve mazeret izinleri dönemlerinde sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımının ödenmeyeceği hk. (13/06/2011-11547)

4. Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli …nun 22/03/2011 ve 5970 sayılı Olur ile 2011 yılı içerisinde ücretsiz izne ayrıldığını belirten ve 2011 yılına ait giyecek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(27/05/2011-9682)

5. Boşanma halinde eş ve çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği hk. (07/06/2013-9311)

6. Velayeti kendisine verilen çocuğu için memura aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hk.(29/01/2014-285)

7. İşsizlik ödeneği alan eşi için Devlet memuruna aile yardımı ödeneği ödenip ödenemeyeceği hk.(18/11/2013-17743)

8. Yemek hizmetinden faydalanamayan memurların ticket-fiş uygulaması ile yemek yardımından yapılıp yapılamayacağı hk.(08/09/2016-5398)

ÜÜ) SÖZLEŞMELİ PERSONEL (399)

1. 399 s. KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan ilgilinin, Devlet memuru olarak naklen atanıp atanamayacağı hk. (30/01/2009-1023)

2. 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personelin, daha önce … Belediyesi emrine geçmiş hizmetleri de dikkate alınarak 657 sayılı Kanuna tabi olarak 1 inci derecenin 4 üncü kademesindeki şef unvanlı kadroya atamasının yapılıp yapılamayacağı hk. (18/07/2011-14837)

3. 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel hakkında söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi gereğince,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk. (03/02/2011-2247)

4. 399 sayılı  KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin amirlerince bir görevin ifası için yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecekleri, bu görevlendirmenin sözleşmeli personelin asli görevi ile ilgili olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi anlayışı çerçevesinde süresinin tespit edilmesi gerektiğine ilişkin (16/06/2008-11334)

5. KİT’lerde sözleşmeli statüde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca izin verilip verilemeyeceğine ilişkin (31/05/2007- 8068)

6. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu sebebiyle mesai saatleri içerisinde izin verilip verilmeyeceği hk. (23/12/2011-24266)

7. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele 36 aydan daha fazla hastalık izni verilip verilmeyeceği ile söz konusu personele yapılacak işlem hk. (07/11/2016-6545)

8. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonda istihdam edilen personelin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen amatör futbol müsabakalarında hafta içi çalışma günlerinde il hakem kurulu tarafından görevlendirilmesi halinde idari izinli sayılıp sayılamayacağı hk. (26.06.2013-8466)

9. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur ve sözleşmeli personel hakkında yapılan disiplin soruşturmaları sonucu verilen aylıktan kesme cezasına konu olan aylığın nelerden oluştuğu hk. (14/06/2013-9600)

10. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan ve hakkında adli veya idari kovuşturma açılan sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin. (5559, 19/03/2004)

11. KİT’lerde disipline aykırı eylemi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren sözleşmeli personel hakkında sözleşme ücretinden kesme cezasının 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesinin (C) bendi çerçevesinde verilmesi gerektiğine ilişkin. (10/05/2007- 6736)

12. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personelden, takvim yılı içinde kıdem ücretine esas hizmet süresi değişenlere, yeni hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili olduğu ay itibariyle yeni kıdem ücretinin hesaplanarak ödeme yapılacağına ilişkin. (24/01/2008-1437)

13. Kamu kurum ve kuruluşları emrinde çalışmakta iken 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüye atanan personele başarı ücreti ödenip ödenemeyeceği ve ilgili personelin yıllık izin hakkından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin. (23/08/2007-15012)

14. 399 sayılı KHK eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan kişinin (I) sayılı cetvele tabi memur kadrosu olan 1. Hukuk Müşavirliğine vekalet edemeyeceğine ilişkin. (08/08/2008-14693)

15. Terhisinden önce 45 gün rapor alan 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin, 399 sayılı KHK 24 maddesinde belirtilen 1 aylık müracaat süresinin, rapor bitim tarihinden sonra başlayacağına ilişkin. (26/09/2008-17924)

16. Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü … Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğünde memur olarak görev yapmakta olan …’ın Türkiye Jokey Kulubü ile imzaladığı telif sözleşmesine istinaden at yarışı spikeri olarak görev yapması karşılığında bir ücret alması durumunda söz konusu faaliyetin başka iş ve hizmet yasağı kapsamında  değerlendirilebileceği  hk. (03/01/2011-24537)

17. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında doktor olarak görev yapmakta olan ve aynı zamanda normal mesai saatleri içerisinde işyeri hekimi olarak görevlendirilen personele, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesi kapsamında ödeme yapılıp yapılamayacağı, yapılacak ise normal mesai saatleri dışında yapacağı çalışmalar için mi ödeneceği hk.(12/03/2014-1111)

18. 657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddelerinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası uygulamanın 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi çalışan personel hakkında nasıl yapılacağı hk.(27/02/2014-812)

19. Sözleşmeli pozisyonda görev yapan ve aynı zamanda “iş güvenliği uzmanı” görevini yürüten personelin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgi konularda eğitim vermesi halinde 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi kapsamında ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği hk.(10/6/2016-3535)

20. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin mevcut görevinin yanında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen bir projenin raporlama çalışmalarında mesai saatleri dışında görev alıp alamayacağı hk.(17/9/2014-4905)

21. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi kapsamında geçici süreli olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceği hk.(9/3/2015-1708)

22. Aylıksız izinde bulunan ve muvazzaf askerlik hizmetini ifa eden personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporlarının düzenlenebilmesi için aranacak hizmet süresi hk.(21/3/2017-1680)

VV) SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4-B)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk. (25/04/2011-7454)

2. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli çalışanların yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılamayacağı hk.   (29.12.2005 /20630)

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalıştırılan personelin kendi ihtisas alanlarına giren konularda bilirkişilik yapıp yapamayacakları hk.  (23/10/2007-16602)

4. Belediyelerde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personelin 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde hususi damgalı pasaport taleplerinin yerine getirilip getirilemeyeceği hk. (24/10/2007-17488)

5. Askerlikte geçen sürenin 657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde aranılan tecrübe süresinde değerlendirilemeyeceği hk.  (14/04/2006-4754)

6. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıp yapamayacağı hk.(04/11/2016-6505)

7. Hamile ve doğum yapmış sözleşmeli personel ile engelli sözleşmeli personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilip verilemeyeceği hk.(17/01/2017-311)

YY) VEKALETEN ATAMA VE ÖDENECEK MALİ HAKLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi olarak  görevlendirilemeyeceği hk. ( 25/04/2011-7454)

2. İzin, geçici görev ve hastalık gibi sebeplerle kısa süreli boş kalan  Devlet memuru kadrolarına  görevlendirme usulleri hk. (8658,  20/6/2005)

3. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II Sayılı Cetvelde belirtilen unvanlarda görev yapanların yine aynı cetvelde yer alan boş bir kadroya vekalet etmesi halinde her hangi bir fark ödemesi yapılıp yapılmayacağı ile yapılması durumunda hangi unsurların dikkate alınması gerektiği hk. (15.03.2013-3051)

4. Devlet memurluğu kadrolarına vekâleten atananlara belli şartlar dahilinde  vekâlet aylığı ödenebileceği,  görevlendirme(tedviren) yoluyla yürütenlere ise bundan dolayı her hangi bir ek ücret ödenemeyeceği hk. (07/01/2011-26595)

5. Memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen Devlet memurunun, aynı yerdeki bir başka görevi de vekaleten yürütmesinde bir sakınca bulunmadığı ve ücretli olmamak suretiyle ilgilinin ikinci bir vekalet görevini de ifa edebileceği hk. (16.12.1999-18.Bülten. 19. Sayfa)

6. 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin mevcut statüsünün devamı süresince Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna vekaleten atanmasının uygun olmadığı hk. (17.12.1999-18.Bülten. 23. Sayfa)

7. Boş hukuk müşaviri kadrosuna vekaleten atanan memura ödenecek vekalet aylığı, ek ödeme, zam ve tazminatlar hk.(13/11/2013-17125)

8. Üniversitede daire başkanı kadrosunda bulunan ve genel sekreter kadrosuna vekaleten atanarak bu görevi yürüten personele, vekaleten yürütülen genel sekreter kadrosu için makam tazminatının ödenip ödenemeyeceği hk.(17/03/2017-1630)

9. Şube müdürü kadrosuna vekaleten atanan ve teknisyen, tekniker, programcı, mühendis ve mimar unvanlı kadrolarda bulunan memurlara, vekalet ettikleri kadrolar için zam ve tazminat ile ek ödeme farklarının ödenip ödenemeyeceği hk.( 16/02/2017-993)

10. Daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Kanunun 68/B ve 86 ncı maddeleri uyarınca vekaleten atanarak bu görevi yürüten ilgililere, asilde aranan şartları taşımaları halinde daire başkanlığı kadrosunun ek gösterge, makam ve görev tazminatının verilip verilemeyeceği hk.( 17/01/2017-305)

ZZ) YENİDEN ATANMA (İSTİFA SONRASI DÖNÜŞ)

1. Valiliğiniz … Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapmakta iken istifa eden şoför… ’ın tekrar memuriyete dönme talebiyle Valiliğinize başvurduğundan bahisle, adı geçenin tekrar memuriyet görevine atanıp atanamayacağı hk. (23/07/2013-11831)

2. Asil memur olarak görev yapmakta iken istifa eden kişinin yeniden memur olarak atanıp atanmayacağı hk. (2/3/2017-1758)

3. Milli Eğitim Bakanlığında vekil öğretmen olarak görev yapmakta iken istifa eden personelin, İzmir İli Tire Belediyesindeki eğitmen kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca atanamayacağı hk. (27/10/2010-20223)

4. Eczacı olarak görev yapmakta iken istifa eden memurun yeniden eczacı olarak atanmasına ilişkin.(6/9/2016-5360)

5. Meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilen polis memurunun diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkin. (27/08/2007-15368)

6. Din hizmetleri sınıfında çalışanlarda aranan ortak nitelik şartını kaybetmesi gerekçesiyle görevine son verilen imam-hatip’in yeniden Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hk. (6/9/2016-5359)

7. Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk. (4/4/2017-1992)

8. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman jandarma olarak görev yaptıktan sonra istifa eden personelin yeniden memur kadrosuna atanıp atanmayacağı ile bekleme süresi hk. (30/1/2017-593)

9. Sözleşmeli subay olarak görev yapmakta iken istifa eden personelin memur kadrosuna atanıp atanmayacağı hk. (29/12/2016-7639)

10. Uzman çavuş olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle görevden ayrılanların 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde herhangi bir kamu kurumuna memur olarak atanıp atanmayacağı hk.(14/3/2017-1535)

11. Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken 7 yıllık hizmet süresi dolmadan 31/12/2010 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini fesheden personelin memur olarak atanıp atanmayacağı hk.(27/03/2017-1779)

AAA) YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA

1. Yer değiştirmeye suretiyle atamaya tabi unvanlara atanan aday memurlar ile  yer değiştirmeye suretiyle atamaya tabi olmayan unvanlara atanan aday memurların kurum içi yer değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı hk. (21/03/2013-3545)

2. Zorunlu çalışma sürelerinin hesabında, farklı unvanlarda geçen hizmet sürelerinin dikkate alınıp alınmayacağı hk. (14/03/2011-2679)

3. Mehil müddetinin, zorunlu çalışma süresi hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk. (28/04/2011-6204)

4. Adaylık süresi içindeki  temel, hazırlayıcı eğitim, staj süreleri ile kurs, seminer gibi hizmet içi eğitim sürelerinin bölge hizmetinden sayılması hk. (09/06/2015-3892)

5. Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan veya tamamlamayan memurun, atanma dönemi dışında aynı hizmet bölgesinde başka bir hizmet alanına ya da alt hizmet bölgesine yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacağı hk. (30.12.2016 – 7703)

6. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti ile Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik sonrası hizmetin hangi bölgede geçmiş sayılacağına ilişkin. (22/11/2005-19183)

7. Yeni kurulan ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin eki I sayılı cetvelde yer almayan illerin ayrıldığı il hizmet bölgesine dahil sayılarak işlem yapılması gerektiği hk. (6.5.1999- 16.Bülten.13.Sayfa)

8. Zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak görev yapmakta olan memurların, başka kurumlarda geçici görevle çalışan kamu personeli olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacakları hk. (11.03.2016 – 1575)

9. Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde aile hekimlerinin kamu personeli olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (10/04/2015-2464)

10. Eşi isteğe bağlı sigortalı olan veya Bağkur sigortalı olan memurlar ile eşi emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden memurların  aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı ve aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğine ilişkin diğer hususlar hk. (28/06/2016-3953)

11. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ” ifadesine göre sigorta başlangıç tarihinin ikinci yılın başından mı olması gerektiği yoksa sigorta başlangıç tarihinin son iki yıl içinde her hangi bir tarih olmasının mümkün olup olmadığı hk.(27/10/2015-6685)

12. Sosyal güvenlik primlerinin çalışılan yer dışında tek bir merkezden yatırılması halinde memur olan eşin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği hk. (17/08/2016-4785)

13. Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hk. (17.03.2016 – 1746)

14. Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin uygulanması hk. (24/12/2014-7333)(GÖRÜŞÜN 4. KISMI MÜLGA)

15. Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun eşinin ​emekli olduktan sonra kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması halinde bu durumda olan eş sebebiyle memurun yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı ile yerinde kalma talebinin karşılanıp karşılanmayacağı hk.(30/06/2016-4046)

16. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan “bakmakla yükümlü olduğu kişi” ibaresinin kimleri kapsadığı, nasıl tespit edileceği, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tespit edilmesi için ilgililerden hangi belgelerin istenmesi gerektiği ile bu belgenin hangi kurumdan istenmesi gerektiği hususlarında.( 01/07/2015-4509)

17. Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliğinin nasıl yapılacağı hk. (01/07/2016-4103)

18. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden” ibaresinin Danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması sebebiyle, sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme suretiyle atanması için aranan sağlık kurulu raporunun  hangi hastanelerden alınması gerektiği hk.(26/05/2016-3260)

19. Sağlık veya aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği yapılan memurun mazeretinin sona ermesi durumunda yapılacak işlem hk.( 13/07/2016-4140)

20. Aile bireylerinin engellilik durumuna bağlı olarak memurun yer değişikliği için aranan sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer almasının zorunlu olup olmadığı hk. (16/06/2015-4098)

21. Engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (08/03/2016-1424)

22. Hizmet gereği olarak yer değişikliği yapılan memurun engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı hk. (30/1/2015-729)

23. Vasi tayin edildiği kardeşinin ağır engellilik durumuna bağlı olarak memurun yer değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı hk. (15/08/2016-4717)

24. Engelli memurlar ile engelli aday memurların yer değişikliği hk. (24.03.2015 – 2048)

25. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde yer alan “Devlet memuru” ibaresine polis memurlarının dahil olup olmadığı, aynı madde de geçen “bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın” ibaresinden ne kastedildiği, şehit veya gazilerin polis memuru olan kardeşinin, annesinin veya babasının kendi kurumu içinde talep ettikleri yere(nüfusa kayıtlı olduğu il dahil) yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacağı hk. (21/03/2013-3272)

26. Üniversiteler arası karşılıklı olarak yer değiştirmenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında mümkün olup olmadığı hk. (04/09/2012-14446)

27. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in  Ek 2 nci maddesinde yer alan “kamu görevlileri” ifadesinin şehit olan geçici ve gönüllü köy korucularını kapsayıp kapsamadığı hk. (01/09/2014-4613)

28. Eşi ev hizmetlerinde sigortalı olarak çalışan Devlet memurunun eşinin bulunduğu yere aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği suretiyle atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(9/2/2017-838)

29. Zorunlu yer değiştirmeye tabi Devlet memurunun geçici süreli öğretmen olarak görev yapan eşi sebebiyle aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı hk. (31/3/2017-1940)

BBB) YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN ALINMASI (375 SAYILI KHK EK 18 İNCİ MADDE)

1. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamında, üç yıl ve üzeri daire başkanı kadrosunda görev yapanların görevden alınması durumunda hangi kadrolara atanacakları hk. (08/03/2016-1426)

2. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen üç yıllık süre şartına ilişkin olarak, 3600 ek gösterge tanınmış daire başkanlığı kadrolarında geçen hizmetlerin hesabında söz konusu daire başkanlıklarına 3000 ek gösterge tanınmış olan zamanlardaki hizmetlerin de değerlendirilmesi gerektiği hk. (08/02/2016-781)

3. Görevden alınan yönetici personelin, boş bakanlık müşaviri kadrosu bulunması durumunda öncelikle bu kadroya atanması gerektiği, boş kadroların tükenmesi durumunda ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi hükmü gereği şahsa bağlı bakanlık müşaviri kadroları ihdas edilmiş sayılacağı, ancak uygun boş kadro bulunurken şahsa bağlı kadronun ihdas edilmiş sayılmasının mümkün bulunmadığı hk. (03/02/2016-721)

4. İç denetçi kadrolarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinde hüküm altına alınan kariyer meslek kadroları kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. (25/01/2016-411)

5. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamına giren yöneticilik kadrolarında en az üç yıl görev yaptıktan sonra görevden alınan ve daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen kariyer kadrolarda görev yapmamış olan personelin müfettiş yardımcısı kadrosundan ziyade müfettişlik kadrosuna atanmasının uygun olacağı hk. (25/11/2015-7122)

6. 3000 ek göstergeli bir unvanda görev yapan ancak daha önce bulunmuş olduğu kariyeri ile ilgili sınıftan dolayı 3600 ek göstergeden yararlanan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinin nasıl uygulanacağı hk. (04/12/2015-7387).

7. Dava sürecinde yöneticilik dışındaki görevlerde geçen süreler ile sıhhi izinde geçen sürelerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinde hüküm altına alınan iki ve üç yıllık sürelerin kapsamında yer alması gerektiği hk. (30/11/2015-7227)

8. Üniversitelerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamında yer almadığı hk. (20/11/2015-7069)

9. Daha önce farklı kurumlarda Devlet Memurları Kanununun 36/A­11 maddesi kapsamındaki kariyer meslek kadrolarında görev yapmış olan yöneticilerin görevden alınmaları durumunda tekrar bu kadrolarına atanacakları açıkça düzenlendiğinden kurumlar arası nakil yolu işletilerek amir hüküm icabınca ilgilinin önceki kadrosuna atanması gerektiği, kariyerinde bahsi geçen kadro unvanları bulunmayanların ise kurumların merkez teşkilatındaki kariyer meslek kadrolarından hangilerine atanacaklarının ilgililerin eğitim durumu, tecrübesi ve talebi gibi hususların dikkate alınması kaydıyla idarenin takdirinde olduğu hk. (29/12/2015-7832)

10. Bakanlık Müşaviri kadrosunda bulunanların görevden alınmaları halinde 375 sayılı KHK’nın ek 18 inci maddesinin uygulanamayacağı hk. (20/12/2016-7394)

11. Şube Müdürü, İşletme Müdürü veya İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarında çalışmakta iken görevden alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı olarak atananlardan bir ay içinde talepte bulunanların daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara ne şekilde atanacakları hk. (06/12/2016-7097)

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ